Els nous requisits per a sol·licitar la nacionalitat espanyola

14/12/2015

Preguntes freqüents

On he de demanar la nacionalitat espanyola?

Amb l’aprovació del Reial Decret 1004/2015 de 6 de novembre la sol•licitud de la nacionalitat espanyola es podrà fer presencialment al Registre Civil del seu domicili, però només fins al 30.06.2017; o podrà fer la seva sol•licitud on-line a través del Web
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/nacionalidad-espanola

Necessitaré algun certificat electrònic per accedir a l’aplicació en línia del Ministeri de Justícia?

Sí. Us cal demanar a Hisenda una clau que li permeti accedir a l’aplicació web i presentar la seva sol•licitud de nacionalitat.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

He de sol•licitar-ho personalment, o puc autoritzar a una tercera persona perquè m’ho tramiti?

Pot autoritzar a un gestor i/o advocat perquè li tramiti la nacionalitat espanyola en el seu nom. En aquest cas no necessitarà demanar l’esmentada clau a Hisenda, ja que el gestor o advocat pot fer-ho amb el seu propi certificat electrònic.

Quins documents necessitaré per a la sol•licitud de la nacionalitat?

-Model de sol•licitud normalitzat. En cas de presentació en seu electrònica es substituirà pel formulari on-line.
-Targeta d’identitat d’estranger. Targeta de Familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat del Registre Central d’Estrangers o del Registre de ciutadà de la Unió.
-Passaport complet i en vigor del país d’origen.
-Certificació de naixement de l’interessat, degudament traduït i legalitzat.
-Certificat d’antecedents penals del seu país d’origen, traduït i legalitzat, d’acord amb els Convenis internacionals existents o certificat consular de conducta expedit sobre la base de consulta a les autoritats competents del país d’origen.
-Certificat de matrimoni si el sol•licitant està casat.
-Certificat d’antecedents penals del Registre Central de penats. Pot substituir-se per l’autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol•licitud.
-Certificat d’empadronament. Pot substituir-se per l’autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol•licitud.
-Diplomas de l’Institut Cervantes de la prova de coneixements constitucionals i socioculturals (CCSE) i la prova de coneixement de l’idioma espanyol (DELE). Pot substituir-se per l’autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol•licitud. En el cas de persones nacionals d’un país en què el castellà sigui llengua oficial, exemptes de la realització de l’examen DELE conforme al Reglament de nacionalitat per residència, passaport en vigor o certificat de nacionalitat que acrediti l’exempció.
-Justificant del pagament de la taxa.

Quant és la taxa?

100 euros.

Com es paga?

De moment s’ha d’abonar presencialment a qualsevol entitat bancària. Quan el Ministeri tingui els mitjans necessaris, habilitarà una aplicació per fer el pagament telemàticament.

També la poden abonar a través dels sistemes de banca electrònica, sempre que disposin d’aquest eina.

Què és el DELE i el CCSE?

El DELE és la nomenclatura del Diploma de Coneixement de l’idioma espanyol. I el CCSE de la prova de Coneixements Constitucionals i Socioculturals.

En què consisteixen i per a què serveixen?

El DELE consisteix en una prova oral i escrita per demostrar el grau de coneixement que té l’estranger de la llengua castellana. El CCSE consisteix en una prova tipus test de 25 preguntes per demostrar el coneixement sobre geografia, cultura, història, política i gastronomia d’Espanya.

Les dues proves serveixen per acreditar el requisit d’integració que requereix el Codi Civil per concedir la nacionalitat espanyola.

Aquestes proves són obligatòries?

Sí.

Si suspenc puc igualment sol•licitar la nacionalitat espanyola?

No.

Puc presentar la meva sol•licitud de nacionalitat espanyola sense aquests exàmens i aportar-les més endavant?

NO. Són preceptius i han d’anar adjuntats a la sol•licitud de nacionalitat espanyola, tant si la realitza on-line com si la fa presencialment al Registre Civil.

On puc realitzar aquestes proves?

Les pot realitzar tant a Espanya com a l’estranger, en qualsevol Centre reconegut per l’Institut Cervantes.

Puc inscriure’m on-line?

Només per a la prova CCSE. Podrà fer-ho a través del següent enllaç https://ccse.cervantes.es/ escollint el país i la ciutat on desitgi realitzar la prova.

Per a la prova DELE haurà d’anar personalment al Centre acreditat escollit i inscriure’s.

He d’inscriure’m abans a la web del Cervantes?

Sí. Cal registrar-se com a nou usuari en el següent link https://ccse.cervantes.es/user/register

Quines dates hi ha disponibles per a realitzar les proves?

Per a la prova CCSE depèn de cada ciutat. Per exemple, a Barcelona actualment no hi ha disponibilitat de dates fins a novembre de 2016.

De totes maneres la prova CCSE se sol realitzar l’últim dijous de cada mes a les 18.00h per a tot Espanya. Els candidats han d’estar al Centre escollit a les 17.30h.

Per al DELE haurà d’inscriure’s a partir del 15 de febrer fins al 16 de març per poder examinar-se el 15 d’abril. Del 15 de febrer al 13 d’abril per examinar-se el 20 de maig de 2016. Del 15 de febrer al 8 de juny per examinar-se el 15 de juliol; del 15 de febrer al 14 de setembre per al 21 d’octubre i del 15 de febrer al 19 d’octubre per a l’examen de 25 de novembre del 2016.

Quant valen les dues proves?

La prova CCSE costa 85 euros. La prova DELE costa 124 euros.

Puc pagar-les on-line?

Només la prova CCSE. Un cop escollida la data i el lloc de realització es podrà accedir al pagament on-line.

Què he de portar per a la realització de les proves?

Per a la CCSE el NIE i/o el Passaport. I el resguard de la inscripció que li enviaran prèviament per correu electrònic.

Per a la prova DELE ha de portar Còpia del passaport, Full d’inscripció (http://dele.cervantes.es/informacion/requisitos_inscripcion.html) i els 124 euros del cost de la prova.

En què consistiran els dos exàmens?

El DELE és un examen escrit i consta de preguntes de gramàtica, una redacció, 1 àudio i una prova oral a part.

El CCSE conté 25 preguntes TIPUS TEST d’una sola resposta correcta. Les respostes correctes rebran 1 punt i les incorrectes no penalitzaran. La puntuació mínima per aprovar l’examen ha de ser de 15 punts.

Quant trigaran a donar-me els resultats?

Els resultats de la prova CCSE es facilitaran als examinats als 20 dies de la realització de la prova, mitjançant l’espai privat de l’Institut Cervantes.

Els resultats del DELE es publicaran als 3 mesos.

Puc tornar a realitzar les proves si suspenc? Si és el cas, hauré de tornar a pagar?

La prova CCSE dóna dret a presentar-se fins a dues ocasions, inclòs en el preu de 85 euros. En cas d’haver de realitzar ulteriors proves, s’abonarà de nou el preu, que tornarà a incloure dos intents.

En canvi, la prova DELE només dóna dret a examinar-se una ÚNICA vegada. Si no es supera la prova, haurà de tornar a inscriure’s i pagar de nou els 124 euros.

Hi ha algun manual que pugui servir per preparar les proves?

Sí. La pàgina web del Cervantes posa a disposició dels usuaris un Manual amb 300 preguntes per fer-se una idea de com serà el CCSE; i un altre Manual complet d’exemple per a la prova DELE.

Puc ser eximit de realitzar les dues proves si demostro que sóc analfabet?

No. Malauradament les dues proves són obligatòries per a tots els estrangers majors de 18 anys.

Absolutament tothom ha de realitzar les proves?

No. Només estaran exempts els menors d’edat i les persones que puguin demostrar que pateixen una discapacitat psíquica.

Aquesta nova regulació vol dir que la resolució de la nacionalitat serà més ràpida?

En principi s’agilitzaran les resolucions, però de moment segueixen disposant d’UN ANY per resoldre les sol•licituds comptant des que l’expedient té entrada en la Direcció General dels Registres i del Notariat.

Els nacionals de països llatinoamericans en què la llengua oficial sigui l’espanyol, han de fer el DELE?

Lògicament no. Només s’hauran d’examinar de la prova CCSE.

Caduquen els Certificats del DELE i del CCSE que proven que he superat amb èxit les dues proves?

El DELE no caduca mai. El CCSE té una validesa de 4 anys.

Si fa anys que tinc agafada la cita, també estic obligada a aportar els exàmens DELE i CCSE?

Sí. Només aquells que ja hagin passat la seva cita estan exempts de realitzar les proves. Tots aquells que tinguin cites pendents encara que hagin estat agafades amb antelació al 15 octubre de 2015 hauran de realitzar les proves.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb PMF ADVOCATS:

paumaso@pmfadvocats.com

mariem@pmfadvocats.com

Tel 972 220475

Fax 972415415