No m'han contestat la meva nacionalitat. Què puc fer? Recurs Contenciós davant l'Audiència Nacional.

13/06/2018

La legislació sobre nacionalitat ens indica com a novetat destacada respecte a l'anterior normativa la possibilitat d'entendre denegada la sol·licitud de la nacionalitat si ha transcorregut més d'un any des de la seva presentació sense que hi hagi resposta expressa per part del Ministeri de Justícia.

El Reial Decret 1004/2015, de 6 de novembre exposa en el seu article 11.3 pel que s'aprova el Reglament que regula la nacionalitat espanyola per residència:

"el procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados“.

Això implica que davant la falta de resposta de l'administració dins el termini d'un any, hi ha la possibilitat d'interposar un recurs Contenciós Administratiu davant l'Audiència nacional de Madrid.

L'objectiu de PMF ADVOCATS amb aquest recurs és obligar a l'administració a complir amb el manament legal d'emetre una resolució de concessió de nacionalitat dins el termini establert per llei. Un cop es presenta la demanda i reclamat l'expedient, la DGRN, òrgan responsable de la tramitació, en comptes d'enviar al Jutjat l'expedient, ens comunicarà la concessió de la nacionalitat en cas de complir amb tots els requisits. Tot això amb la finalitat d'evitar les costes judicials del procediment en cas d'estimació de la demanda.