Obtenció de Targeta de Familiar Comunitari a través del Registre de Parelles Estables de Catalunya

19/03/2019

El reglament del registre de parelles estable de Catalunya que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2017 va permetre modificar els supòsits de constitució d'una parella estable a Catalunya.

 

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable segons l’art. 234-4 del Codi civil de Catalunya en qualsevol dels casos següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

b)Si durant la convivència, tenen un fill comú.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

 

Qualsevol d’aquests tres supòsits permet l’accés al Registre de parelles estables de Catalunya.

La constitució de la parella estable en escriptura pública es podrà realitzar sense requerir-se un temps previ d’empadronament o convivència. La inscripció de la parella estable en el Registre de parelles estables de Catalunya serà facultativa.

Qualsevol dels dos membres de la parella pot sol·licitar expressament al notari i autoritzar-lo perquè trameti les dades necessàries per a la inscripció de la parella al Registre.

S’hi poden inscriure les parelles amb residència habitual a Catalunya, independentment de la seva nacionalitat o el seu veïnatge civil. En cas de constitució per document notarial, caldrà que almenys un dels dos membres tingui domicili a Catalunya.

Qualsevol dels tres supòsits de l'article 234-4 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya permeten la sol·licitud d’inscripció de la parella al Registre de parelles estables de la generalitat.

 

SOL·LICITUD DE TARGETA DE FAMILIAR DE COMUNITARI PEL MEMBRE EN SITUACIÓ IRREGULAR DE LA PARELLA

 

A través d’aquesta inscripció al Registre de la Generalitat, el membre de la parella que no es trobi regularitzat a España podrà sol·licitar una Targeta de familiar de comunitari, que permet residir i treballar per compte aliena o pròpia  a España durant 5 anys, sempre i quan es mantingui el vincle i es compleixi la legislació del RD 240/2007 de familiars de comunitari.

 

La base per la petició a l’oficina d’estrangeria serà que consti  la inscripció  d’una unió anàloga a la conjugal en un registre públic establert a aquests efectes en un Estat membre de la Unió europea, en aquest cas el Registre de parelles estables de la Generalitat de Catalunya.

El Codi civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable igualen els drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis convencionals , bàsicament en matèria de successions, els fills en comú, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.

 

La major part de les diferències entre els matrimonis i les parelles estables es posen de manifest en aspectes de la legislació estatal referents a la fiscalitat i els permisos laborals.

 

Pau Masó Frauca

PMF ADVOCATS

pmfadvocats.com