Sentència estimatòria nacionalitat per bona conductat tot i tenir antecedents penals o policials

22/04/2020

SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL QUE ESTIMA NACIONALITAT ESPANYOLA PER COMPLIMENT DE BONA CONDUCTA CÍVICA  TOT I TENIR ANTECEDENTS PENALS O POLICIALS.

 

L’Audiència nacional ha dictat sentència estimatòria de concessió de nacionalitat davant la denegació per falta de bona conducta cívica del nostre client. La denegació inicial es va basar en la vulneració de l’article 22.4 de CC. davant una detenció per un delicte contra la propietat intel·lectual i per tenir pendent un procediment judicial.

La sentència declara provada i justificada la Bona conducta cívica de l’article 22.4 del Codi Civil gràcies a la gran activitat probatòria del nostre client, amb justificants de títols de formació, llicència d’atleta, diversos cursos de formació, compra d’un habitatge, cartes de recomanació dels professors i veïns, i havent cotitzat més d’11 anys. En definitiva, justifica un estàndard de comportament que el qualifica per convertir-se en espanyol, que va més enllà del simple arrelament a Espanya.

Segons la sentència, la bona conducta cívica constitueix un concepte jurídic indeterminat, pel que l’Administració ha de verificar si concorre o no: si la resposta és afirmativa, ha de concedir la nacionalitat espanyola; si la resposta és negativa, ha de denegar-la. No pot, per tant, fundar la seva decisió en consideracions d’oportunitat o conveniència. 

La sentència al·lega doctrina jurisprudencial consolidada que estableix que el fet d’haver  estat  penalment condemnat no és, per si sol, suficient per tenir per no acreditada la bona conducta cívica, de la mateixa manera, per cert, que el fet de mancar d’antecedents penals tampoc és suficient per tenir l’esmentat requisit per provat.

Les actuacions penals, amb o sense condemna, que hagin pogut seguir-se contra qui sol·licita la nacionalitat espanyola per residència són dades a tenir en compte, junt amb altres que puguin resultar rellevants, per valorar l’actitud del sol·licitant des del punt de vista del civisme. Per això, l’existència o inexistència d’antecedents penals no és decisiva: és possible que, tot i  havent estat ja cancel·lats els antecedents penals, un fet il·lícit sigui tan eloqüent sobre la falta de civisme del sol·licitant que pugui ser emprat per tenir per no satisfet el requisit de l’art. 22.4 CC; i, viceversa, cap que determinats antecedents  penals encara no cancel·lats resultin, tenint en compte el seu significat, insuficients per formular un judici negatiu sobre el civisme del sol·licitant (STS de 17 de març del 2009, recurs 8559/04 i 26 de maig del 2009, recurs 1970/05).

 

Segons l’Audiència nacional, la cancel·lació dels antecedents penals no és suficient per donar per acreditada la bona conducta cívica; i en segon lloc, que la bona conducta cívica constitueix un requisit addicional sobre la mera observança d’una conducta de no transgressió de les normes penals o administratives sancionadores, imposat per l’ordenament jurídic a raó del caràcter excepcional que suposa el reconeixement de la nacionalitat per residència, i per tant, engloba aspectes que transcendeixen els de l’ordre penal. Per això, ha de ser valorada atenent  a la conducta del sol·licitant durant un llarg període de temps de permanència a Espanya, que no s’esgota així com així per la simple manca d’antecedents penals o policials, de la mateixa manera que l’existència d’aquests últims tampoc determina automàticament la inobservança d’aquesta condició.

En definitiva, el civisme no consisteix únicament en no delinquir, sinó en respectar unes pautes mínimes de respecte i solidaritat respecte a la resta de la societat (STS de 18 de juny de 2009, recurs 2915/05). D’aquí que l’Administració hagi de tenir en compte totes les circumstàncies que concorrin en cada cas, fent una raonable valoració de conjunt d’aquestes.

 

És criteri de PMF ADVOCATS i de la sentència dictada, que a més de no constar cap condemna davant la detenció practicada, tampoc s’ha posat de manifest cap altre element inadequat. Al contrari, l’activitat probatòria d’una bona conducta cívica per part del nostre client ha sigut tan aclaparadora, que ha destruït els efectes denegatoris que una simple detenció d’un procés penal van provocar. 

 

Pau Masó Frauca

PMF ADVOCATS

 

Accedeix a la sentència

 

Pau Masó Frauca

PMF ADVOCATS

 

Contacteu amb nosaltres