Autorització de residència temporal per reagrupació familiar

Autorització de residència temporal per reagrupació familiar

És una autorització de residència temporal que es podrà concedir als familiars dels estrangers residents a Espanya, en virtut del dret a la reagrupació familiar.

Requisits:

 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, ni familiar de ciutadans d'aquells països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 2. No trobar-se irregularment en territori espanyol.
 3. No tenir antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors de residència per delictes existents en l'ordenament espanyol.
 4. No tenir prohibida l'entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable en l'espai territorial de països amb el quals Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 5. Tenir assistència sanitària per estar cobert per la Seguretat Social o disposar d’una assegurança privada de malaltia.
 6. No patir cap de les malalties que poden tenir repercussions de salut pública greus de conformitat amb el que es disposa en el Reglament Sanitari Internacional de 2005.
 7. No trobar-se, si escau, dins del termini de compromís de no tornada a Espanya que l'estranger hagi assumit en acollir-se a un programa de tornada voluntària.
 8. Haver abonat la taxa per tramitació del procediment.
 9. Tenir prou mitjans econòmics per atendre les necessitats de la família. Es podran computar els ingressos aportats pel cònjuge o parella o un altre familiar en línia directa i primer grau, resident a Espanya, que convisqui amb el reagrupant. No seran computables els ingressos procedents del sistema d’assistència social.  Les quanties mínimes són les següents:
 • Per a unitats familiars que incloguin dos membres (reagrupant i reagrupat), s’exigeix una quantitat mensual del 150 % de l’IPREM, la qual ascendeix a 799 euros.
 • Per cada membre addicional caldrà sumar el 50% de l’IPREM, és a dir, se sumarien 266 euros.11. El reagrupant haurà d’haver residit a Espanya durant un any, com a mínim, i haver obtingut autorització per haver residit durant, com a mínim, un altre any.  Per reagrupar els ascendents, el regraupant haurà de ser titular d’una autorització de llarga durada o llarga durada-UE.El familiar reagrupat podrà ser:Es considera relació anàloga a la conjugal:
 • A) Cònjuge o persona amb la qual el reagrupant mantingui una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal.  En cap cas, no es podrà reagrupar més d’un cònjuge o parella.  Són incompatibles les situacions de matrimoni o d’anàloga relació d’afectivitat.  En el supòsit d’estar casat per segona vegada o posterior, caldrà acreditar la dissolució i la situació del cònjuge o parella i els seus familiars respecte a l’habitatge comú, la pensió al cònjuge o parella i els fills.
 •  
 • 10. Disposar d’habitatge adequat.
 • Quan estigui inscrita en un registre públic i no s’hagi anul·lat la inscripció, o
 • Quan, per qualsevol mitjà de prova admès en dret, es provi la vigència d’una relació no registrada, constituïda amb caràcter previ a l’inici de la residència del reagrupant a Espanya.C) Representats legalment pel reagrupant, menors de divuit anys o que tinguin una discapacitat i no siguin objectivament capaços de proveer@ a les seves necessitats a causa del seu estat de salut.Es considera que estan a càrrec quan s’acrediti que durant el darrer any el reagrupant ha transferit fons o suportat despeses del seu ascendent, d'almenys, el 51% del producte interior brut per càpita, en còmput anual, del seu país de residència.  Per consultar el producte interior brut per país es podrà consultar:E) Excepcionalment, quan concorrin raons de caràcter humanitari, es podrà reagrupar l’ ascendent menor de seixanta-cinc anys.  Es consideren raons humanitàries, entre altres casos, quan l’ascendent conviurà amb el reagrupant en el país d’origen, o quan sigui incapaç i estigui tutelat pel reagrupant o el seu cònjuge o parella, o quan no sigui capaç de proveer@ a les seves necessitats.  També concorren raons humanitàries si es presenten conjuntament les sol·licituds dels ascendents i un d’ells te més de seixanta-cinc anys.Documentació exigible: Subjecte legitimat per presentar la sol•licitud: el reagrupant, personalment.Taxa de residència temporal per reagrupació familiar: esdevindrà exigible en el moment d’admissió a tràmit de la sol·licitud i caldrà abonar-la en el termini de deu dies hàbils, són:
 • Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província en la qual resideix el reagrupant. La informació de l'adreça, telèfons i horaris d' atenció al públic de l'Oficina d'Estrangeria es pot consultar a: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
 • Procediment
 • Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.com
 •  
 • http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t42/p05/l0/&file=05001.px&type=pcaxis&L=0
 • D) Ascendent en primer grau del reagrupant resident de llarga durada o llarga durada-UE, o del seu cònjuge o parella, quan estiguin a càrrec, siguin majors de seixanta-cinc anys i existeixen raons que justifiquin la necessitat d'autoritzar la residència en Espanya.
 • B) Fills del reagrupant i del cònjuge o parella, incloent-hi els adoptats (sempre que l’ adopció produeixi efectes a Espanya), menors de divuit anys o discapacitats que no siguin objectivament capaços de proveer@ a les seves necessitats a causa del seu estat de salut.  Si és fill d’un dels cònjuges o membres de la parella, haurà d’exercir en solitari la pàtria potestat o se li ha d’haver atorgat la custodia i estar efectivament al seu càrrec.
 • •           Model 790: codi 052, Epígraf 2.1 Autorització inicial de residència temporal …………………………………………………..……...10,61 euros.Termini de resolució de la sol·licitud: quaranta-cinc dies comptats a partir de l’endemà de la data en la qual hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-les.  Un cop transcorregut aquest termini sense que l’Administració hagi practicat la notificació, es podrà entendre que s’ha desestimat la sol·licitud per silenci administratiu. (Quan no s'hagi pogut notificar la resolució s'anunciarà en el Tauló Edictal Únic (TEU) https://www.boe.es/tablon_edictal_unicoEn el cas de concessió, el familiar reagrupat disposa de dos mesos a partir de la notificació de la concessió, per tal de sol·licitar personalment el visat en la missió diplomàtica o oficina consular de la demarcació en la qual resideixi (en el supòsit de menors caldrà presentar la sol·licitud de visat el seu representant degudament acreditat).
 • A la sol·licitud de visat l’haurà d’acompanyar:
 • Si s’hagués optat  per notificació electrònica o normativament estigués obligat a utilitzar aquest mitjà, la resolució es notificarà mitjançant publicació en la seu electrònica. Si no s’accedeix a la resolució en el termini de 10 dies hàbils des de la seva publicació, es donarà per notificada.
 • L'imprès per a l'abonament es podrà descarregar des de la pàgina: http://www.seap.minhap.gob.es/es/web/servicios/tasas.html
 • Passaport ordinari o títol de viatge reconegut com a vàlid a Espanya amb una vigència mínima de quatre mesos.
 • Els majors d’edat penal: certificat d’antecedents penals emès per les autoritats del país d’origen o del país o països en els quals hagi residit en els darrers cinc anys.
 • Certificat mèdic.
 • Documentació original acreditativa dels vincles familiars i, si escau, la dependència legal.Un cop notificada la concessió del visat, si escau, el reagrupat l’haurà de recollir personalment en el termini de dos mesos a partir de la data de notificació (en el cas de menors el podrà recollir el seu representant).El reagrupat, en el termini d’un mes a partir de la seva entrada a Espanya, haurà de sol·licitar personalment (en el supòsit de menors, el representant, acompanyat del menor) la Targeta d’Identitat d’Estrangers en l’Oficina d’Estrangeria o Comissaria de Policia de la província on s’hagi tramitat l’autorització.  Per tal de veure on adreçar-se, l'horari i si ha de demanar cita prèvia, es podrà consultar:http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
 • El reagrupat i, si escau, el  seu representant, exhibirà en el moment del tràmit d’empremta el passaport o títol de viatge per tal d’acreditar-ne la identitat i aportarà:
 • Un cop recollit el visat, el reagrupat haurà d'entrar a territori espanyol en el termini de vigència del visat que no serà superior a tres mesos.
 • La missió diplomàtica o oficina consular notificarà la concessió, si escau, del visat en el termini màxim de dos mesos.
 • Sol·licitud de targeta d’identitat d’Estranger, en model oficial (EX–17) disponible a:http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/
 • Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta, la qual ascendeix a 15,45 euros.
 • Tres fotografies recents en color, amb fons blanc, mida carnet.
 • En el cas que el reagrupat sigui menor d’edat, documentació que acrediti la representació.La vigència de l’autorització del reagrupat s’ampliarà fins a la mateixa data que l’ autorització de que sigui titular el reagrupant en el moment d’entrada del familiar a Espanya.
 •  
 • L’autorització de residència per reagrupació familiar de la qual siguin titulars el cònjuge, parella i fills en edat laboral: habilita per treballar per compte aliè o propi en qualsevol part del territori nacional en qualsevol ocupació i sector d’activitat sense necessitat de cap tràmit administratiu.