Autorització inicial de residència temporal no lucrativa

Autorització inicial de residència temporal no lucrativa

És una autorització que sol·liciten els estrangers des del seu país d'origen, la qual autoritza a residir a Espanya sense realitzar cap activitat laboral.

Requisits:

 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, ni familiar de ciutadans d'aquells països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 2. No trobar-se irregularment en territori espanyol.
 3. No tenir antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors de residència per delictes existents en l'ordenament espanyol.
 4. No tenir prohibida l'entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable en l'espai territorial de països amb el quals Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 5. Tenir els mitjans econòmics necessaris per sufragar les despeses d'estada i tornada i, si escau, la dels familiars, d'acord amb les quanties següents:
 • Per al seu sosteniment, mensualment el 400% de l'IPREM, el qual ascendeix a 2.130,04 euros.
 • Per al sosteniment de cadascun dels familiars, el 100% de l'IPREM, el qual ascendeix a 532,52 euros.7. No patir cap de les malalties que poden tenir repercussions de salut pública greus de conformitat amb el que es disposa en el Reglament Sanitari Internacional de 2005. Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.comProcediment:- Lloc de presentació: Missió diplomàtica o oficina consular espanyola de la demarcació en la qual resideixi l'estranger.
 • - Les taxes: esdevindran exigibles en el moment d'admissió a tràmit de la sol·licitud i caldrà abonar-les en el termini de deu dies hàbils, són:
 • - Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud de residència temporal: l'estranger, personalment. Si és menor d'edat, els pares, tutors o representant degudament acreditat, personalment.
 •  
 • Documentació exigible:
 • 8. No trobar-se, si escau, dins del termini de compromís de no tornada a Espanya que l'estranger hagi assumit en acollir-se a un programa de tornada voluntària.
 • 6. Disposa d'una assegurança pública o privada de malaltia concertada amb una Entitat asseguradora autoritzada per tal d'operar a Espanya.
 • Taxes d'expedició de visat
 • Taxes per autorització de residència: Model 790 codi 052En el cas de concessió del visat de residència, l'estranger disposa d'un mes a partir de la notificació per tal de recollir-lo personalment. En cas que no ho faci així, s'entendrà que ha renunciat al visat concedit i es produirà l'arxiu del procediment.L'autorització inicial de residència temporal tindrà la durada d'un any i la vigència començarà en la data en la qual s'efectuï l'entrada a Espanya.http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html- Sol·licitud de targeta, en model oficial (EX-17) disponible a: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/- Tres fotografies recents en color, amb fons blanc, mida carnet.
 •  
 • - Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta, la qual ascendeix a 15,45 euros.
 • - El sol·licitant mostrarà, en el moment del tràmit d'empremta, el passaport o títol de viatge i aportarà:
 • En el termini d'un mes des de l'entrada a Espanya, l'estranger haurà de sol·licitar personalment la targeta d'identitat d'estranger en l'Oficina d'Estrangeria o Comissaria de Policia de la província on s'hagi tramitat l'autorització. Per tal de veure on adreçar-se, l'horari i si ha de demanar cita prèvia, es podrà consultar:
 • Un cop recollit el visat, el sol·licitant haurà d'entrar a Espanya en el termini de vigència del visat que, en cap cas, serà superior a tres mesos.
 • - Termini de resolució: El termini de notificació de la resolució és de tres mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-les. Un cop transcorregut aquest termini sense que l’Administració hagi donat resposta expressa, es podrà entendre que s’ha desestimat la sol·licitud per silenci administratiu.