Autorització residència temporal per arrelament social

Autorització de residència temporal per arrelament social

És una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podrà concedir a ciutadans estrangers que es trobin a Espanya i, o bé tinguin vincles familiars a Espanya o bé estiguin socialment integrats.

Requisits:

 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, ni familiar de ciutadans d'aquells països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 2. No tenir antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors de residència per delictes existents en l'ordenament espanyol.
 3. No tenir prohibida l'entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable en l'espai territorial de països amb el quals Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 4. No trobar-se, si escau, dins del termini de compromís de no tornada a Espanya que l'estranger hagi assumit en tornar voluntàriament al seu país d'origen.
 5. Haver romàs amb caràcter continuat a Espanya durant un període mínim de tres anys. Per tal que es compleixi aquest requisit, les absències d'Espanya durant aquest període no poden superar els 120 dies.
 6. Tenir vincles familiars (cònjuge o parella de fet registrada, ascendents o descendents en primer grau i línia directa) amb altres estrangers residents o espanyols, o bé, presentar un informe que acrediti la seva integració social emès per la Comunitat Autònoma (o l'Ajuntament si la Comunitat Autònoma ho ha autoritzat), en el/la qual tingui el seu domicili habitual.

En el cas que l'informe no s'hagi emès en el termini de 30 dies, circumstància que l'interessat haurà d'acreditar degudament, es podrà justificar aquest requisit per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

 1. Disposar d'un contracte de treball signat pel treballador i ocupador, per a un període no inferior a un any. L'empresa o l'ocupador han d'estar inscrits a la Seguretat Social, i trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 2. L'empresa també haurà de garantir l'activitat continuada, disposar de mitjans econòmics, materials o personals per fer front al seu projecte empresarial i a les obligacions derivades del contracte.

 

Si és una persona física, haurà d'acreditar, un cop descomptat el pagament del sou convingut:

 • El 100% de l'IPREM si no té familiars al seu càrrec (532,51 euros mensuals).
 • Si la unitat familiar inclou dos membres. el 200% (1.065,02 euros). Si la unitat familiar inclou més de dues persones caldrà sumar a la quantitat anterior el 50 % de l'IPREM per cada membre addicional (1065,02+266,26 euros).També s'admet la presentació de diversos contractes en una mateixa ocupació, treballant simultàniament per a més d'un ocupador, tots de durada mínima d'un any i la suma dels quals ha de representar una jornada setmanal no inferior a 30 hores en còmput global. Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.comProcediment:- Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província en la qual l'estranger té fixat el domicili. La informació de l'adreça, telèfons i horaris d'atenció al públic es pot consultar a: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
 • - Taxa de residència temporal per circumstàncies excepcionals: esdevindrà exigible en el moment d'admissió a tràmit de la sol·licitud i caldrà abonar-la en el termini de deu dies hàbils, és:
 • - Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: l'estranger personalment, o el seu representant legal en el supòsit de ser menor o incapaç.
 •  
 • Documentació exigible:
 • Es podrà eximir la presentació del contracte en el supòsit que s'acrediti que es disposa de prou mitjans econòmics o que aquests derivin d'un activitat per compte propi, i sempre que ho recomani l'informe d'integració social que emeti la Comunitat Autònoma.
 • En el sector agrari, es podran presentar dos contractes amb diferents ocupadors i concatenats, amb una durada mínima cadascun de sis mesos.
 • Model 790 codi 052, epígraf 2.5 “autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals”: 37,15 euros que l'estranger haurà d'abonar.- Termini de resolució de la sol·licitud: 3 mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense que l’Administració hagi practicat la notificació, es podrà entendre que s’ha desestimat la sol·licitud per silenci administratiu. (Quan no s'hagi pogut notificar la resolució s'anunciarà en el Tauló Edictal Únic (TEU) https://www.boe.es/tablon_edictal_unicoLa concessió de l'autorització de residència duu aparellada una autorització de treball per compte aliè o propi a Espanya durant la seva vigència, si els mitjans de vida acreditats deriven d'una activitat per compte aliè o propi.En el cas que els mitjans econòmics no derivin de cap activitat per compte aliè o propi, la vigència de l'autorització començarà a partir de la notificació de la concessió de l'autorització.http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html- Sol·licitud de targeta d'identitat d'Estranger, en model oficial (EX–17) disponible a:- Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta, la qual ascendeix a 15,45 euros.- Tres fotografies recents en color, amb fons blanc, mida carnet. 
 • L'autorització concedida tindrà una vigència d'un any i, quan acabi, es podrà sol·licitat una autorització de residència o una autorització de residència i treball.
 • - Acreditació de l'alta a la Seguretat Social.
 • http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/
 • - El sol·licitant mostrarà, en el moment del tràmit d'empremta, el passaport, títol de viatge o cèdula d'inscripció per acreditar la seva identitat i aportarà:
 • En el termini d'un mes des de la notificació de la concessió de l'autorització de residència per circumstàncies excepcionals, l'estranger haurà de sol·licitar personalment la Targeta d'Identitat d'Estranger en l'Oficina d'Estrangeria o Comissaria de Policia de la província on s'hagi tramitat l'autorització. Per tal de veure on adreçar-se, l'horari i si ha de demanar cita prèvia, es podrà consultar:
 • En el termini d'un mes des de la notificació de la concessió de l'autorització de residència per circumstàncies excepcionals, haurà de fer, si escau, l'afiliació i/o alta de la Seguretat Social la mateixa empresa que figura en el contracte que obra en l'expedient. Un cop complerta la condició, l'autorització començarà el seu període de vigència.
 • Si s’hagués optat  per notificació electrònica o normativament estigués obligat a utilitzar aquest mitjà, la resolució es notificarà mitjançant publicació en la seu electrònica. Si no s’accedeix a la resolució en el termini de 10 dies hàbils des de la seva publicació, es donarà per notificada.
 • L'imprès per a l'abonament de la taxa es podrà descarregar des de la pàgina: http://www.seap.minhap.gob.es/es/web/servicios/tasas.html