Autoritzacions de residència i treball amb oferta nominativa (via preferent)