Carta de naturalesa

Carta de naturalesa

Aquesta forma d'adquisició de la nacionalitat té caràcter graciable i no està subjecta a les normes generales de procediment administratiu. L'atorgarà o no discrecionalment el Govern mitjançant Reial Decret, després de valorar la concurrència de circumstàncies excepcionals.