Certificat de registre de ciutadà de la Unió

Certificat de registre de ciutadà de la Unió

Ciutadans als quals és aplicable:

Els ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea, d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es disposin a residir en el territori de l'Estat espanyol durant un període superior a tres mesos estan obligats a sol·licitar la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers.

Estats membres de la Unió Europea i estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu:

Alemanya · Àustria · Bèlgica · Bulgària · Xipre · Croàcia · Dinamarca · Eslovàquia · Eslovènia · Espanya · Estònia · Finlàndia · França · Grècia · Hongria · Irlanda · Islàndia*· Itàlia · Letònia · Liechtenstein* · Lituània · Luxemburg · Malta · Noruega* · Països Baixos · Polònia · Portugal · Regne Unit · R. Txeca · Romania · Suècia · Suïssa**

*Estats part en l'Acord Sobre l'Espai Econòmic Europeu.

**Acord de 21 de juny de 1999, entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa, sobre la lliure circulació de personal.

Requisits:

Tot ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu té dret de residència en el territori de l'Estat espanyol durant un període superior a tres mesos si:

 1. És un treballador per compte alièa Espanya, o
 2. És un treballador per compte propia Espanya, o
 3. Disposa per a ell i per als membres de la seva família, de prou recursos per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència. També haurà d'aportar una assegurança de malaltia pública o privada, contractada a Espanya o en un altre país, que proporcioni cobertura a Espanya durant el seu període de residència equivalent a la proporcionada pel Sistema Nacional de Salut.
 4. La valoració de la suficiència de mitjans econòmics s'efectuarà de manera individualitzada i, en tot cas, tenint en compte la situació personal i familiar del sol·licitant. Es considerarà prou acreditació per al compliment d'aquest requisit la tinença de recursos que siguin superiors a l'import que cada any fixa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per generar el dret a rebre una prestació no contributiva, tenint en compte la situació personal i familiar de l'interessat.
 5. O, ser estudianti estar matriculaten un centre públic o privat reconegut o finançat per l'administració educativa per cursar estudis o formació professional, així com disposar d'una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya i declaració responsableque es posseeixen prou recursos per a ell i els membres de la seva família, per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència, o
 6. Ser nacionald'un Estat membre, familiarque acompanya o es reuneix amb un ciutadà de la Unió o de l'Espai Econòmic Europeu, que compleix alguna de les condicions anteriors. El familiar podrà ser:
 • En el supòsit de familiar d'estudiat, el seu cònjuge o parella de fet inscrita als fills del estudiant i del seu cònjuge o parella a càrrec.
 • En la resta de supòsits, el cònjuge o parella de fet inscrita, els seus descendents directes i els del seu cònjuge o parella menors de 21 anys o incapacos o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec, i els seus ascendents directes o els del seu cònjuge o de la parella registrada que visquin al seu càrrec.Documentació exigible:Procediment:- Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província on vulgui residir o en la Comissaria de Policia corresponent. Per tal d'obtenir informació de l'adreça, telèfons i horaris d' atenció al públic de l'Oficina d'Estrangeria es podrà consultar la pàgina: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html.- Taxa: l'import és de 10,60 euros i s'haurà d'abonar amb anterioritat a l'expedició del certificat de registre. 
 • - Expedició del certificat de registre: un cop abonada la taxa, prèvia constatació dels requisits, s'expedirà immediatament al ciutadà de la Unió un certificat de registre en el qual constarà el nom, la nacionalitat, el domicili, el número d'identitat a l'estranger i la data de registre.
 • - Termini de presentació: tres mesos comptats a partir de la data d'entrada a Espanya.
 • - Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: el ciutadà de la Unió o d'un altre Estat part, personalment.
 • Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.com
 • S'entendrà que estan a càrrec aquells familiars el sosteniment econòmic dels quals el proporciona el ciutadà de la UE i necessiten ajuda material per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta dependència s'ha de donar en el país d'origen.