Certificat de residència permanent de ciutadà de la UE

Certificat de residència permanent de ciutadà de la UE

Tindran dret a residir a Espanya amb caràcter permanent els ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea, d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa que compleixin els requisits que es descriuen.

Estats membres de la Unió Europea i estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu:

Alemanya · Àustria · Bèlgica · Bulgària · Xipre · Croàcia · Dinamarca · Eslovàquia · Eslovènia · Espanya · Estònia · Finlàndia · França · Grècia · Hongria · Irlanda · Islàndia*· Itàlia · Letònia · Liechtenstein* · Lituània · Luxemburg · Malta · Noruega* · Països Baixos · Polònia · Portugal · Regne Unit · R. Txeca · Romania · Suècia · Suïssa**

*Estats part en l'Acord Sobre l'Espai Econòmic Europeu.

**Acord de 21 de juny de 1999, entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa, sobre la lliure circulació de personal.

Requisits:

 1. Acreditar una de les condicions següents:

SUPÒSIT 1: haver residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys. A aquests efectes es considerarà residència legal aquella en la qual, durant els últims cinc anys, la persona acrediti:

 • Haver estat treballador per compte aliè a Espanya,
 • Haver estat treballador per compte propi a Espanya,
 • Haver disposat de prou recursos econòmics per a ell i per als membres de la seva família per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència. També haurà d'acreditar la tinença d'una assegurança de malaltia pública o privada, contractada a Espanya o en un altre país, que proporcioni cobertura a Espanya durant el seu període de residència, i que sigui equivalent a la proporcionada pel Sistema Nacional de Salut. La valoració de la suficiència dels mitjans econòmics s'efectuarà de manera individualitzada i, en tot cas, tenint en compte la situació personal i familiar del sol·licitant. Es considerarà prou acreditació per al compliment d'aquest requisit la tinença de recursos que siguin superiors a l'import que cada any fixa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per generar el dret a rebre una prestació no contributiva.
 • Haver estat estudiant i estar matriculat en un centre públic o privat reconegut o finançat per l'administració educativa per cursar estudis o formació professional, així com disposar d'una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya i prou recursos per a ell i els membres de la seva família per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència.
 • Ser nacional d'un Estat membre, familiar que acompanya un ciutadà de la Unió o de l'Espai Econòmic Europeu, que compleixi una de les condicions anteriors. Categories a les quals s'aplica:
  • Com la de familiar d'estudiant, al seu cònjuge o parella de fet inscrita, als seus descendents directes i als del seu cònjuge o parella menors de 21 anys o incapaços o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.
  • En la resta de supòsits, al cònjuge o parella de fet inscrita, als seus descendents directes i als del seu cònjuge o parella menors de 21 anys o incapacos o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec, i als seus ascendents directes o els del seu cònjuge o de la parella registrada que visquin al seu càrrec.
  • A aquests efectes tenen la consideració d'estar al seu càrrec aquells ascendents directes i descendents majors de 21 anys que tinguin dependència econòmica o física d'un ciutadà de la Unió. Existeix dependència financera quan s'acrediti viure a compte exclusivament i de forma efectiva del ciutadà de la Unió. Existeixi dependència física quan per motius greus de salut sigui estrictament necessari que el ciutadà de la Unió es faci càrrec de la cura personal.SUPÒSIT 3: haver estat treballador per compte aliè i haver deixat d'ocupar l'activitat remunerada amb motiu d'una jubilació anticipada, quan hagin exercit la seva activitat a Espanya durant, com a mínim, els dotze darrers mesos i hagin residit a Espanya de forma continuada durant més de tres anys. No s'exigeix el període de tres anys de residència si el cònjuge (o parella registrada) del treballador és ciutadà espanyol, o ha perdut la nacionalitat espanyola després de matrimoni o d'inscripció com parella registrada amb el treballador.
  • SUPÒSIT 4: haver estat treballador per compte aliè i haver cessat en l'exercici de la seva activitat com a conseqüència d'incapacitat permanent, havent residit a Espanya durant més de dos anys sense interrupció. No s'exigeix el període de dos anys si:
  • SUPÒSIT 2: haver estat treballador per compte propi o aliè i haver cessat la seva activitat per haver assolit l'edat prevista en la legislació espanyola per accedir a la jubilació amb dret a pensió.
 • La incapacitat és conseqüència d'un accident de treball o malaltia professional que doni dret a una pensió de la qual sigui responsable, totalment o parcial, un organisme espanyol.
 • El cònjuge o parella registrada del treballador és ciutadà espanyol o ha perdut la nacionalitat espanyola després de matrimoni o d'inscripció com parella registrada amb el treballador.SUPÒSIT 6: ser nacional d'un Estat de la Unió i familiar (cònjuge o parella de fet inscrita, descendent directe o del seu cònjuge o parella menor de 21 anys o incapaç o major d'aquesta edat que visqui al seu càrrec o ascendent directe o del seu cònjuge o parella registrada que visqui al seu càrrec) del treballador per compte propi o aliè que adquireix residència permanent per reunir els requisits dels SUPÒSITS 2, 3, 4 o 5 esmentats.Documentació exigible:Procediment:- Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província on resideixi o en la Comissaria de Policia corresponent. Per tal d'obtenir informació de l'adreça, telèfons i horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Estrangeria es podrà consultar la pàgina: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html.- Expedició del certificat de residència permanent: un cop abonada la taxa, prèvia constatació del compliment dels requisits corresponents, amb la major brevetat possible, s'expedirà al ciutadà de la Unió un certificat del dret a residir amb caràcter permanent. En ell constarà el nom, la nacionalitat, el domicili i el número d'identitat d'estranger, data de registre i el caràcter permanent de la residència.
 •  
 • - Taxes: l'import és de 10,60 euros.
 • - Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: el ciutadà de la Unió o d'un altre Estat part, personalment.
 • Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.com
 • A aquests efectes, es consideraran períodes d'ocupació els períodes de desocupació involuntària degudament justificada pel servei públic d'ocupació competent, els períodes de suspensió de l'activitat per raons alienes a la voluntat de l'interessat i les absències del lloc de treball o les baixes per malaltia o accident.
 • SUPÒSIT 5: haver estat treballador per compte propi o aliè i, després de tres anys consecutius d'activitat i residència continuades a Espanya, exerceix la seva activitat en un altre Estat membre mantenint la residència a Espanya, tornant diàriament al territori espanyol o, com a mínim, un cop per setmana.