Autorització de residència per investigació, formació, I+D+i

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència per investigació.

 

QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ S'OBTÉ AMB LA RESIDÈNCIA PER INVESTIGACIÓ?

El permís obtingut autoritza l'investigador a residir i treballar a Espanya per un període de tres anys, o bé per la durada de contracte o conveni d'acollida si és inferior a aquest període.

 

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Tots aquells interessats a desenvolupar una activitat de recerca en una universitat, en entitats empresarials o centres de R+D+i en un organisme de recerca establert a Espanya que tinguin una oferta.

 • El personal investigador a què es refereix La Llei de Ciència.
 • El personal científic i tècnic per a entitats empresarials o centres de R+D+i establerts a Espanya.
 • Els investigadors acollits a un conveni per organismes de recerca públics o privats.
 • Els professors contractats per universitats, òrgans o centres d'educació superior i investigació, o escoles de negocis establerts a Espanya.

 

QUINES MODALITATS D'AUTORITZACIÓ EXISTEIXEN?

 L'autorització de residència per a investigació tindrà dues modalitats:

 1. Autorització de residència per a investigació UE . Aquesta autorització és procedent en el supòsit d'estrangers inclosos en el primer apartat d'aquest article que siguin titulars d'un doctorat o d'una qualificació d'educació superior adequada que permeti accedir a programes de doctorat, i hagin estat seleccionats per l'entitat de recerca amb el per fer una activitat investigadora.
 2. Autorització de residència per a investigació nacional.

 

QUI HA DE PRESENTAR-HO?

La sol·licitud l'ha de presentar la mateixa entitat empresarial o centre de recerca que vulgui contractar l'estranger mitjançant un representant degudament acreditat.

 

ES POT DEMANAR L'AUTORITZACIÓ PELS FAMILIARS?

Els familiars també podran sol·licitar aquest tipus d'autoritzacions de forma simultània a la del treballador, o bé, amb posterioritat a la concessió d'aquest.

 

ON SE SOL·LICITA? 

 • Si l'estranger es troba fora d'Espanya, podeu presentar la vostra sol·licitud de VISAT a través del Consolat espanyol on l'interessat tingui la vostra residència. El termini de resposta serà de 10 dies hàbils.
 • Si l'estranger es troba legalment a Espanya, podeu presentar la vostra sol·licitud directament a través de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE), sense necessitat d'un visat específic previ. El termini de resposta serà de 20 dies hàbils.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

 • Passaport, amb visat si és el cas.
 • Certificat d'antecedents penals
 • Títol
 • Memòria de la Universitat o òrgan que contracta i on es va desenvolupar l'activitat investigadora.
 • Pagament de taxa.
 • Contracte o conveni amb la institució

En el cas de Residència per a investigació UE: 

 • El títol o propòsit de l'activitat de recerca o l'àmbit de recerca.
 • El compromís, per part de l'estranger, de tractar de completar l'activitat de recerca.
 • El compromís, per part de l'entitat de recerca, acollir l'estranger amb la finalitat de completar l'activitat de recerca.
 • La data inicial i final de l'activitat de recerca o la seva durada estimada.
 • Informació, si escau, sobre la mobilitat prevista a altres Estats membres.

 

COM ES RENOVA L'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER INVESTIGACIÓ? 

Un cop complert aquest termini podrà sol·licitar la renovació de l'autorització de residència per dos anys, podent obtenir la residència permanent als cinc anys.

 

PARTICULARITATS DE L'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER INVESTIGACIÓ

 • Les entitats dedicades a la investigació podran sol·licitar la seva inscripció a la UGE. 
 • La inscripció té una validesa de 5 anys renovables si es mantenen els requisits. Qualsevol modificació de les condicions haurà de ser comunicada a la UGE.
 • L'entitat inscrita estarà exempta d'acreditar documentació prevista, però l'Administració podrà efectuar d'ofici comprovacions del compliment d'aquests requisits.
 • Un cop finalitzada l'activitat investigadora, els estrangers podran romandre a Espanya durant un període màxim de dotze mesos per buscar una feina adequada en relació amb el camp de la recerca realitzada o per emprendre un projecte empresarial.
 • Tant el visat com l'autorització són vàlids per treballar i residir a tot el territori nacional, inclosos els familiars si compleixen l'edat prevista a la normativa laboral.
 • No s'aplica la situació nacional d'ocupació.
 • La sol·licitud de l'autorització de residència o la seva renovació davant de la UGE-CE prorroga automàticament l'estada o la residència del sol·licitant fins a la resolució del procediment.