Autorització de residència per pràctiques

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència per pràctiques professionals.

Quina autorització s'obté?

El període de validesa d'aquesta autorització de residència per a pràctiques serà de dotze mesos o igual a la durada del conveni de pràctiques, de ser inferior.

Pròrroga de l'autorització per pràctiques

Una sola renovació amb un màxim de dos anys pel període total de l'autorització inicial i de la seva pròrroga. 

En cas de ser un contracte de treball en pràctiques, la durada serà la prevista en aquest regida per la legislació laboral aplicable en cada moment.

Qui pot obtenir una autorització de residència per pràctiques?

a) Els estrangers que hagin obtingut un títol d'educació superior en els dos anys anteriors a la data de sol·licitud.

b) Els estrangers que estiguin fent estudis que condueixen a obtenir un títol d'educació superior a Espanya o a l'estranger.

Com es pot fer el programa de pràctiques?

a) Signar un conveni de pràctiques amb l'entitat dacollida.

b) Signar un contracte de treball en pràctiques amb l'entitat d'acollida.

Documentació per sol·licitar autorització residència per pràctiques

Hi ha 2 opcions:

Signatura d'un conveni de pràctiques amb una entitat d'acollida

Que contempli una formació teòrica i pràctica.  El conveni de pràctiques contindrà, almenys:

 1. Una descripció del programa de pràctiques, inclòs l'objectiu educatiu o els components de les pràctiques.
 2. La durada de les pràctiques.
 3. Les condicions de les pràctiques i de la supervisió.
 4. Les hores de pràctiques.
 5. La relació jurídica entre la persona en pràctiques i l'entitat d'acollida.

  a) Obtenció d'un títol d'educació superior en els dos anys anteriors a la data de sol·licitud o estar fent estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol d'educació superior.
  b) Les pràctiques s'han d'efectuar al mateix camp acadèmic i al mateix nivell de qualificació que el títol d'educació superior o el programa d'estudis referit.
  c) Disposar d'assegurança de malaltia i de recursos suficients.
  d) No tenir antecedents penals.
  e) Que l'estranger estigui regular a Espanya.

Signatura d'un contracte de treball en pràctiques amb l'entitat d'acollida.

No s'aplicarà la situació d'ocupació nacional. 

Sense perjudici de sotmetre's a la regulació pròpia del treball en pràctiques, aquest contracte ha de contenir, almenys, el contingut previst en aquest article per al conveni.

Qui pot sol·licitar l'autorització de residència per pràctiques?

L'entitat d'acollida (és l'entitat que acull la persona en pràctiques, sigui quina sigui la seva forma jurídica, i amb què se subscriu el conveni de pràctiques o el contracte de treball en pràctiques).

On se sol·licita l'autorització de residència per pràctiques?

Davant la Delegació o Subdelegació del Govern a la província on es desenvoluparà l'activitat que resoldrà en el termini de 30 dies.

Si no es resol en aquest termini, l'autorització s'entendrà estimada per silenci administratiu.

Sol·licitud del TIE

Els estrangers que hagin obtingut una autorització de residència per pràctiques poden sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger.