Autorització de residència treballadors altament qualificats. Targeta blava UE

QUI POT SOL·LICITAR UNA AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER A TREBALLADORS ALTAMENT QUALIFICATS?

Es podrà sol·licitar una autorització de residència per a professionals altament qualificats, que tindrà validesa a tot el territori nacional, quan una empresa requereixi la incorporació al territori espanyol d'un professional estranger per al desenvolupament d'una relació laboral o professional d'alta qualificació, en els termes establerts en aquest article.

TIPUS D'AUTORITZACIÓ

1. Autorització de residència per a professionals altament qualificats titulars d'una targeta blava-UE.

  • Qualificació derivada d'una formació d'ensenyament superior de durada mínima de tres anys i equivalent almenys al Nivell 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, corresponent amb el nivell 6 del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente i el mateix nivell del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
  • O alternativament, acreditació d'un mínim de cinc anys de coneixements, capacitats i competències avalats per una experiència professional que es pugui considerar equiparable a aquesta qualificació i que sigui pertinent per a la professió o sector especificat al contracte de treball o a l'oferta ferma d'ocupació.

En el cas de professionals i directors de tecnologia de la informació i les comunicacions, la durada mínima de l'experiència professional equiparable i pertinent per al sector o professió exigida serà de tres anys compresos en els set anys anteriors a la sol·licitud de la targeta blava de la UE.

2.  Autorització de residència nacional per a professionals altament qualificats. 

  • Comptar amb una titulació equiparable almenys al nivell 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, corresponent al nivell 5A del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente.
  • O alternativament, acreditació de coneixements, capacitats i competències avalades per una experiència professional d'almenys tres anys que es pugui considerar equiparable a aquesta qualificació.

 

QUINA VALIDESA TÉ L'AUTORITZACIÓ DE PROFESSIONALS ALTAMENT QUALIFICATS?

La validesa de l'autorització de residència serà de tres anys, o igual a la durada del contracte més un període addicional de tres mesos en el cas que la durada del contracte sigui inferior a tres anys, no podent superar la validesa de l'autorització més de tres anys.

 

COM ES RENOVA L'AUTORITZACIÓ PER A PROFESSIONALS ALTAMENT QUALIFICATS?

L'autorització serà de màxim 3 anys + 2 anys si es mantenen requisits dobtenció.

Es pot obtenir la residència de llarga durada als cinc anys quan es compleixin els requisits previstos.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OBTENIR LA TARGETA BLAVA UE

a) Acreditar la titulació equiparable almenys al nivell 2 del Marco Español establerta a l'article 71.2 a) i, en el cas de l'exercici de professions regulades, homologació del títol esmentat.

b) Presentar contracte de treball vàlid o una oferta ferma d'ocupació d'alta qualificació per a un període d'almenys sis mesos que garanteixi al treballador una activitat continuada durant el període de vigència de la targeta blava-UE.

c) Les condicions fixades al contracte de treball segons la normativa vigent i el conveni col·lectiu aplicable. 

El salari brut anual especificat al contracte de treball no haurà de ser inferior a un llindar salarial de referència que es definirà reglamentàriament i serà com a mínim d'1,0 vegades i com a màxim d'1,6 vegades el salari brut anual mitjà.

 

Excepcions: Si el contracte s'ajusta al conveni col·lectiu i les condicions legals, el llindar salarial inferior serà un 80 % del llindar establert al paràgraf anterior, sempre que no sigui inferior a 1,0 vegades el salari brut mitjà, en qualsevol dels següents casos:

1. Per a aquelles professions en què hi hagi una necessitat particular de treballadors nacionals de països tercers i que pertanyin als grups 1 i 2 de la Classificació Internacional Uniforme d'Ocupacions.

2. Per als nacionals de tercers països que hagin obtingut la qualificació establerta a l'article 71.2 a) com a màxim tres anys abans de la presentació de la sol·licitud de targeta blava-UE.

 

Manteniment de condicions: Si la targeta blava-UE expedida durant aquest període es renova, el llindar salarial continuarà sent aplicable en cas que el període inicial de tres anys no hagi conclòs encara, o no hagin transcorregut encara vint-i-quatre mesos des de l'expedició de la primera targeta blava-UE.

 

Denegació de l'autorització de targeta blava-UE : Quan no es compleixi els requisits establerts en aquest article, o quan els documents presentats hagin estat obtinguts de manera fraudulenta, falsificats o adulterats.

 

QUI POT DEMANAR-HO? 

L'empresa que vulgui contractar un professional altament qualificat que compleixi els requisits establerts.

 

QUIN TIPUS AUTORITZACIÓ S'OBTÉ?

Autorització de residència : quan el sol·licitant es troba legalment a Espanya, obtindrà una autorització de treball i residència de com a màxim  3 anys, limitada al tipus de treball altament qualificat

 

ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE RESIDÈNCIA?

Autorització de residència : En cas que el treballador es trobi legalment a Espanya, l'autorització de residència la sol·licita l'empresa a la UGE.