Autorització per trasllat intraempresarial ICT

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència per trasllat intraempresarial ICT.

 

QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ S'OBTÉ?

El permís autoritza estrangers que es desplacin a Espanya en el marc d'una relació laboral, professional o per motius de formació professional, amb una empresa o grup d'empreses establerta a Espanya o a un altre país.

 

REQUISITS DE L'AUTORITZACIÓ PER TRASLLAT INTRAEMPRESARIAL

A banda dels requisits generals:

  1. Existència d'una activitat empresarial real i, si escau, la del grup empresarial.
  2. Titulació superior equiparable almenys al nivell 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, corresponent al nivell 5A del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente.
  3. Experiència professional acreditada d'almenys 3 anys que es pugui considerar equiparable a aquesta qualificació.
  4. Existència d'una relació laboral o professional de 3 mesos, prèvia i continuada, amb una o diverses de les empreses del grup.
  5. Documentació de l'empresa que acrediti el trasllat.

 

MODALITATS DE L'AUTORITZACIÓ PER TRASLLAT INTRAEMPRESARIAL

L'autorització de residència per trasllat intraempresarial tindrà dues modalitats:

  • Autorització de residència per trasllat intraempresarial ICT UE.
  • Autorització NACIONAL de residència per trasllat intraempresarial. 

 

AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER TRASLLAT INTRAEMPRESARIAL ICT UE. QUI POT OBTENIR-LA?

Procedirà aquesta autorització en el supòsit de desplaçaments temporals per treballar com:

  • Directiu (durada autorització de màxim 3 anys)
  • Especialista, relacionat amb les activitats, les tècniques o la gestió de l'entitat (durada autorització de màxim 3 anys)
  • Treballador en formació (durada autorització de màxim 1 any)

Els titulars d'una autorització per trasllat intraempresarial ICT UE expedida per Espanya poden entrar, residir i treballar en un o diversos estats membres amb comunicació prèvia o sol·licitud de l'autorització.

Les entitats establertes en altres estats membres de la Unió poden desplaçar Espanya als estrangers titulars d'una autorització de trasllat intraempresarial ICT UE durant la validesa d'aquesta autorització. Serà necessària comunicació a la UGE, qui es pot oposar.

 

AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER TRASLLAT INTRAEMPRESARIAL NACIONAL 

Aquesta autorització és procedent en els supòsits no previstos per a l'autorització de residència interempresarial ICT UE, o una vegada hagi transcorregut la durada màxima del trasllat prevista a l'apartat anterior (durada de màxim 3 anys o igual a la durada del trasllat).

Trasllats intraempresarials de grups de professionals i procediment simplificat.

Les empreses podran sol·licitar la tramitació col·lectiva d'autoritzacions intraempresarials, que estarà basada en la gestió planificada d'una quota temporal d'autoritzacions presentades per l'empresa o grups d'empreses.

Podran sol·licitar la inscripció a la UGE i la inscripció tindrà una validesa de 3 anys renovables.

Les empreses inscrites estaran exemptes d'acreditar, en el moment de la sol·licitud, els requisits assenyalats.