Autorització de residència o estada per estudis

A continuació us detallem tot el que necessiteu saber sobre l'autorització de residència per estudis a Espanya.

 

QUÈ ÉS UNA AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER ESTUDIS?

És una autorització que habilita a romandre a Espanya per un període superior a 90 dies per a la realització o ampliació d'estudis en un centre d'ensenyament autoritzat a Espanya, en un programa a temps complet, que condueixi a l'obtenció d'un títol o certificat de estudis.

 

ON SE SOL·LICITA L'AUTORITZACIÓ D'ESTADA PER ESTUDIS?

Depenent d'on es trobi la persona estrangera sol·licitant

 • Si es troba fora d'Espanya: La sol·licitud de l'estada per estudis s'haurà de fer al Consolat d'Espanya que correspongui en funció del domicili. Caldrà aportar la documentació necessària i la sol·licitud de visat nacional.
 • Si es troba a Espanya: La sol·licitud de l'estada per estudis s'haurà d'adreçar a l'Oficina d'Estrangeria de la vostra ciutat, és a dir, la que us correspongui pel vostre empadronament.

NOTA: És molt important que et trobis a Espanya de forma legal, bé a través d'un visat de llarga durada, una autorització vàlida o et trobis dins del teu període com a turista de 90 dies. A més, també és important tenir en compte que tens un termini concret per poder fer la presentació de la teva sol·licitud d'Estada per Estudis a Espanya. Haureu de presentar la sol·licitud amb una antelació mínima d'1 mes abans que us caduqui la vostra autorització, visat o estada de turista.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 1. Imprès de sol·licitud model EX00, per duplicat, degudament emplenat i signat per l'estranger o el seu representant legal en cas de ser menor d'edat. Aquest formulari s'utilitzarà en el cas que et trobis fora d'Espanya i realitzaràs la sol·licitud al Consolat d'Espanya.
 2. Còpia completa del passaport en vigor o títol de viatge, reconegut com a vàlid a Espanya, amb vigència mínima del període per al qual se sol·licita l'estada.
 3. Documentació acreditativa de disposar de mitjans econòmics necessaris per al període que se sol·licita i per al retorn al país de procedència.
  Si s'acredita amb mitjans econòmics d'un familiar haurem d'acreditar: 

- Vincle familiar 
- Acta de manifestacions davant de notari espanyol del familiar, si és a Espanya, on es declari que el mantindrà durant la seva estada per estudis i li proporcionarà allotjament i manutenció. 

Per sostenir-lo, mensualment, el 100 % de l'IPREM, que aquest any 2023 puja a 600 euros, llevat que s'acrediti degudament tenir abonat per endavant l'allotjament per tot el temps que hagi de durar l'estada, que en aquest cas has d'acreditar que disposes del 50% de l'IPREM.

Per al sosteniment dels seus familiars, mensualment, el 75% de l'IPREM per al primer familiar (450 euros) i el 50% de l'IPREM per a cadascuna de les persones restants (300 euros), llevat que s'acrediti degudament tenir abonat per endavant allotjament durant tot el temps que hagi de durar l'estada.

 1. En el supòsit d'estudiants menors d'edat, autorització de pares o tutors en què consti el centre, l'organització, l'entitat i l'organisme responsable de l'activitat i del període d'estada previst.
 2. Documentació acreditativa de disposar d'assegurança mèdica (cobertura total, sense copagaments i el mínim de carències).
 3. Documentació acreditativa d'estar admès a un centre d'ensenyament en un programa a temps complet i que condueixi a obtenir un títol o certificat d'estudis. (o certificat de matrícula o un document on confirmeu l'acceptació de l'estudiant al centre).
 4. Si la durada de l'estada supera els sis mesos: Certificat mèdic
 5. Si és més gran d'edat penal, certificat d'antecedents penals  expedit per les autoritats del país d'origen o del país on hagi residit durant els darrers cinc anys.

NOTA: Tota la documentació que s'hagi gestionat fora d'Espanya haurà d'estar postil·lada o legalitzada i traduïda a l'espanyol mitjançant un traductor jurat.

 

QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ S'OBTÉ?

La durada de l'estada que es concedeixi serà igual a la dels estudis que es facin, amb el límit màxim d'un any (o de dos anys si es tracta d'estudis realitzats en una institució d'ensenyament superior autoritzat, que donin lloc a l'obtenció d'un títol d'educació superior reconegut.

En cas que l'estada per estudis tingui una durada superior a sis mesos, l'estranger haurà de sol·licitar personalment la targeta d'identitat d'estranger en el termini d'un mes des de l'entrada a Espanya.

 

OBTENCIÓ DE TIE PER CONCESSIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ESTADES PER ESTUDIS 

En cas que l'estada per estudis tingui una durada superior a sis mesos, l'estranger haurà de sol·licitar personalment la targeta d'identitat d'estranger en el termini d'un mes des de l'entrada a Espanya o des de l'obtenció de la resolució.

 

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud (EX–17)
 • Justificant pagament de taxa
 • Passaport original i copia pàgina dades amb vigència superior a 4 mesos
 • Resolució favorable estada estudis
 • 1 foto carnet
 • Padró actual amb codi segur de verificació.
 • Justificant cita prèvia

 

AUTORITZACIÓ DE TREBALL PER A ESTUDIANTS 

Poden ser autoritzats a realitzar activitats per compte d'altri o per compte propi, sempre que les activitats siguin compatibles amb els estudis i no superin les 30 hores setmanals.

Quan es tracti d'estudis superiors, d'una formació reglada per a l'ocupació o destinada a l'obtenció d'un certificat de professionalitat, o una formació conduent a l'obtenció de la certificació d'aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l'exercici d'una ocupació específica, l'autorització d'estada per estudis autoritzarà a treballar per compte d'altri i per compte propi.