Opció

Opció

L'opció és un benefici que la nostra legislació ofereix a estrangers que es troben en determinades condicions per tal que adquireixin la nacionalitat espanyola. Tindran dret a adquirir la nacionalitat espanyola per aquesta via:

- Aquelles persones que estiguin o hagin estat subjectes a la pàtria potestat d'un espanyol.

- Aquelles persones de les quals el pare o la mare hagués estat espanyol i hagués nascut a Espanya.

- Aquelles persones de les quals la determinació de la filiació (la determinació de la filiació significa establir qui són els pares d'una persona) o naixement a Espanya es produeixi després dels divuit anys d'edat. En aquest supòsit, el termini per optar a la nacionalitat és de dos anys des que es determina la filiació o el naixement.

- Aquelles persones l'adopció de les quals per espanyols es produeixi després dels divuit anys d'edat. En aquest cas, existeix el dret a optar fins que transcorri el termini de dos anys a partir de la constitució de l'adopció.