Certificat de registre de ciutadà de la UE

El certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea és el document legal que cal sol·licitar si ets ciutadà de la UE o de Suïssa i vols establir-te a Espanya per viure i residir més enllà de 90 dies.

Aquest certificat només destinat als europeus és realment un TIE (targeta d'identitat d'estranger) i habilita a residir i treballar legalment a Espanya. El certificat porta un NIE (número d'identitat d'estranger).

Què és el TIE?

Un cop completat el procés, s'obté un certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, també anomenat TIE, que s'expedeix de forma immediata, amb la constatació prèvia dels requisits corresponents. El certificat dona fe de la inscripció del ciutadà comunitari al registre central d'estrangers.

Al certificat consta el nom, la nacionalitat i el domicili de la persona registrada, l'assignació d'un NIE (número d'identitat d'estranger) i la data de registre.

Es requerirà del passaport per ser correctament identificat juntament amb el Certificat o TIE davant de les autoritats.

On es presenta la sol·licitud?

La sol·licitud de Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea es presentarà personalment a la Comissaria de Policia del lloc de residència.

Documentació exigible per sol·licitar el TIE

 • Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-18)  per duplicat, degudament emplenat i signat pel ciutadà de la Unió.
 • Passaport o document nacional d'identitat vàlid i en vigor. En cas que estigui caducat, se n'ha d'aportar còpia i de la sol·licitud de renovació.
 • Contracte de lloguer o títol de propietat
 • Padró al municipi on decideixis instal·lar-te.
 • Assegurança de malaltia, pública o privada, contractada a Espanya o a un altre país sempre que proporcioni una cobertura completa a Espanya (en cas de no realitzar activitat econòmica a Espanya)
 • Document que acrediti comptar amb prou mitjans econòmics.

En funció del supòsit:

 • Treballadors per compte aliè: Contracte de Treball.
 • Treballadors per compte propi: Alta com a Autònom.
 • Pensionistes: Certificació de tal condició.
 • Estudiants: Matrícula a un centre públic o privat.
 • Si no exerceix activitat econòmica a Espanya: certificats bancaris, títols de propietat, xecs certificats, documentació justificativa d'obtenció de rendes de capital o targetes de crèdit amb certificació bancària que acrediti la quantitat disponible com a crèdit de la targeta esmentada.

En cas de ser familiar d'un ciutadà de la Unió Europea:

 • Documentació acreditativa i legalitzada de l'enllaç familiar amb el ciutadà de la Unió.
 • Documentació acreditativa de la dependència econòmica.
 • Documentació que acrediti que el familiar que li dona el dret és o treballador per compte aliè o propi, o que té mitjans de vida suficients i assegurança de malaltia, o que és estudiant, té mitjans suficients per a si i per als membres de la família i assegurança de malaltia.

T'han quedat dubtes de com sol·licitar la targeta de registre de ciutadà de la UE?

Demana cita