NIE de no resident

Què és el NIE per a no residents?

En termes generals, el número de NIE és el document que identifica qualsevol estranger en territori espanyol. Aquest número és personal, únic, exclusiu i per a tota la vida.  

En aquest sentit, el NIE per a no residents és el que se'ls atorga als ciutadans comunitaris o estrangers que d'entrada no vulguin fixar la seva residència en territori espanyol, però que necessiten un número de NIE per fer algun tipus d'operació econòmica o tràmit legal a Espanya.

  

Per què serveix el NIE de no resident?

El NIE de no resident és requerit per realitzar qualsevol de les activitats habituals que un resident realitzaria en un país al llarg de la seva vida, sense la necessitat de convertir-se en resident legal a Espanya, com ara:

  • Obrir un compte bancari
  • Llogar o comprar un segon habitatge al territori espanyol
  • Acceptar una herència
  • Constituir una empresa a Espanya 
  • Comprar-se un vehicle…

 Puc treballar i residir a Espanya amb aquest tipus de NIE?

No, el NIE de no resident no autoritza ni residir ni treballar legalment a Espanya. 

És un número que t'identifica com a estranger al país (per exemple, a efectes fiscals). 

 

Com obtenir un NIE de no residents?

Per sol·licitar el NIE de no residents, heu de complir certs requisits i presentar la documentació que s'indica a continuació.

 

Quins requisits has de complir per sol·licitar el NIE per a no residents?

Que no et trobis a Espanya en situació irregular. Que es comuniquin els motius pels quals se sol·liciten l'assignació del número esmentat.

 

Documentació

Per a l'assignació del NIE de no resident, cal aportar els documents següents: 

  • Imprès-sol·licitud normalitzat (EX15) degudament emplenat i signat.
  • Original i còpia del passaport complet, o document d'identitat, o títol de viatge o cèdula dinscripció en vigor.
  • Comunicació de les causes econòmiques, professionals o socials que justifiquen la sol·licitud.
  • Quan sigui sol·licitat a través d'un representant, aquest acreditarà comptar amb poder suficient en què consti de forma expressa que se'l faculta per presentar aquesta sol·licitud.
  • Comprovant del pagament de la taxa corresponent (menys de 10€)

 

On sol·licitar el NIE de no resident? 

En cas d'estar a Espanya ho hauràs de fer a la Direcció General de la Policia corresponent; si ets al teu país d'origen, ho hauràs de fer a través de la Representació Diplomàtica o Oficina Consular espanyola ubicada al teu país de residència. 

 

Quina validesa té el NIE per a no residents?

El NIE per a no residents atorgat a aquells que no resideixin a Espanya es concedeix en un document i aquest caduca als 3 mesos . 

Un cop passat aquest termini, i sempre que l'interessat necessiti fer algun altre tràmit a Espanya, haurà de renovar-lo per poder operar amb validesa legal. 

Això no vol dir, però, que hagi d'aconseguir un nou NIE, sinó que se sol·licita la renovació del document amb validesa per a 3 mesos més. El número seguirà sent el mateix per a tota la vida.