Nacionalitat espanyola per carta de naturalesa

Aquesta forma d'adquisició de la nacionalitat té caràcter graciable i no se subjecta a les normes generals de procediment administratiu. És atorgada o no discrecionalment pel Govern mitjançant un reial decret, després de valorar la concurrència de circumstàncies excepcionals.

Qui la pot sol·licitar?

  • L'interessat, per ell mateix, sempre que sigui major de 18 anys o estigui emancipat.
  • El més gran de 14 anys assistit pel seu Representant Legal.
  • El representant legal del menor de 14 anys.
  • L'incapacitat per si sol o el representant legal de l'incapacitat, depenent del que assenyali la sentència d'incapacitació.

On presentar la sol·licitud?

Ha de dirigir la seva Sol·licitud a la Subdirecció General de Nacionalitat i Estat Civil, Direcció General dels Registres i del Notariat, Plaça de Jacinto Benavente, número 3. Madrid 28071.

Les sol·licituds de nacionalitat espanyola per residència o escrits relacionats amb aquestes podran presentar-se en qualsevol de les entitats a què fa referència l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 de l'octubre.

CONSULTI ADRECES I HORARIS DE REGISTRES ALS SEGÜENTS ENLLAÇOS:

On obtenir la sol·licitud?

Podeu obtenir la Sol·licitud:

Documentació para presentar la nacionalitat per carta de naturalesa

  • Certificat Literal de Naixement, Legalitzat o Postil·lat, i si escau, traduït.
  • Certificat d'antecedents penals del país d'origen legalitzat i traduït (només en majors de 18 anys).
  • Certificat d'Antecedents Penals del Registre Central de Penats en el cas de residents a Espanya majors de 18 anys.
  • Documents acreditatius de la concurrència de circumstàncies excepcionals.
  • Altres documents que l'interessat estimi oportuns.

¿T'han quedat dubtes sobre com tramitar?

Demana cita