Nacionalitat per opció

La nacionalitat espanyola per opció és una de les vies d'adquisició de la ciutadania espanyola que contempla el Codi Civil espanyol. Tot seguit t'expliquem tot el que has de saber.

Qui pot optar a la nacionalitat espanyola per opció?

 • Aquelles persones que estiguin o hagin estat subjectes a la pàtria potestat d'un espanyol.
 • Aquelles persones el pare o la mare de les quals hagués estat espanyol i hagués nascut a Espanya.
 • Aquelles persones que tinguin la determinació de la filiació (la determinació de la filiació significa establir qui són els pares d'una persona) o naixement a Espanya produït després dels divuit anys d'edat. En aquest supòsit, el termini per optar a la nacionalitat és de dos anys des que es determina la filiació o el naixement.
 • Aquelles persones adoptades per espanyols després dels divuit anys d'edat. En aquest cas, el dret a optar existeix fins que transcorri el termini de dos anys a partir de la constitució de l'adopció.

Qui ha de sol·licitar-la?

 • Si qui té dret a l'opció fos menor de 14 anys o incapacitat, la declaració d'opció la realitzarà el o els representants legals de l'optant.
 • Pel mateix interessat, assistit pel seu representant legal,  quan aquell sigui major de catorze anys o quan, tot i estar incapacitat, així ho permeti la sentència d' incapacitació.
 • Per l'interessat, per si sol, si està emancipat  o és més gran de divuit anys.  L'opció caducarà als vint anys d'edat, llevat que per la seva llei personal l'interessat no adquireixi la majoria d'edat als 18 anys, cas en què el termini serà de dos anys des que adquireixi la majoria d'edat.
 • Per l'interessat, per si sol,  dins dels dos anys següents a la recuperació de la plena capacitat, llevat que hagi caducat el dret d'opció d'acord amb el que s'ha dit anteriorment.

Com presentar la sol·licitud de nacionalitat?

La sol·licitud es realitza en un imprès oficial i es presenta juntament amb la documentació requerida en atenció a les circumstàncies concretes davant del Registre Civil corresponent a la localitat on resideixi el representant legal, davant el Registre Civil Central o davant el Registre Civil del Consolat que li correspongui per demarcació en funció del domicili de l'interessat.

La declaració d'opció es formularà:

 • Pels representants legals de l'optant menor de 14 anys o incapacitats i AMBDÓS sol·licitaran AUTORITZACIÓ JUDICIAL PER OPTAR PER LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER AL MENOR O MENORS.  La sol·licitud l'han de fer tots dos progenitors, i en cas que algun no es trobe físicament, ha de facilitar la corresponent autorització, feta davant de notari, per fer-ho.
 • Per l'interessat assistit dels seus representants legals,  quan aquell sigui major de 14 anys i menor de 18 anys o quan, encara estant incapacitat, així ho permeti la sentència d'incapacitació. En aquest cas només cal presentar una SOL·LICITUD en què es demani ASSENYALAMENT DE DIA I HORA PER EFECUAR LA COMPAREIXENÇA I FER LA MANIFESTACIÓ DE VOLUNTAT DE L'OPCIÓ. ES PRESENTA PEL MENOR AMB LA MARE I EL PARE DEL MATEIX.
 • Per l'interessat, per si sol,  si està emancipat o és major de 18 anys actuant a la sol·licitud igual que en el cas anterior. ES PRESENTA NOMÉS PEL MAJOR D'EDAT.

Documentació necessària per presentar la nacionalitat per opció

De manera generalitzada s'ha de presentar aquesta documentació juntament amb la sol·licitud, si bé es pot sol·licitar per part de l'encarregat del Registre Civil competent una altra documentació complementària. 

Aquesta menció que fem està orientada especialment quan es pretén l'opció a la nacionalitat espanyola d'un fill la inscripció de naixement del qual al Registre Civil del seu país d'origen es va fer passat un temps considerable des que es va produir el seu naixement o quan el progenitor que li dóna dret a l'opció que el va reconèixer al país d'origen amb posterioritat al seu naixement oa la inscripció d'aquest.

 • Certificat o partida de naixement del sol·licitant estranger amb el segell de la Postil·la de la Haia o Legalització davant del Consolat espanyol.
 • Certificat o partida de naixement espanyol dels pares:

• Registre Civil a Espanya (pare o mare originàriament espanyol).

• Registre Civil o Central o Consular (pare o mare nacionalitzats espanyol)

 • Original i còpia dels documents d'identitat del sol·licitant i dels pares (passaport o DNI espanyol si el pare o la mare és de nacionalitat espanyola, en cas que el sol·licitant sigui menor).
 • Autorització notarial del progenitor en cas de no ser present en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Certificat d'empadronament per acreditar el Registre Competent.
 • Certificat d'antecedents penals del país d'origen de l'interessat, sempre que sigui major d'edat.
 • Certificat d'escolarització en cas que el sol·licitant estigui en edat escolar acreditant la seva integració. 

Què fer una vegada concedida la nacionalitat espanyola?

Una vegada resolt i aprovada la nacionalitat per residència, s'haurà de procedir a fer la Jura o promesa, llevat de si qui l'adquireix és un menor de 14 anys, els qui també queden fora de perill de renunciar a la seva nacionalitat anterior, igual que els naturals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial o Portugal.

A l'efecte d'adquirir la doble nacionalitat Haití, Jamaica, Trinitat i Tobago i Guyana no es consideren iberoamericans mentre que Puerto Rico sí que es considera iberoamericà.

Què fer si es denega la nacionalitat espanyola?

El primer que hem de saber és que aquesta resolució es pot recórrer davant la Direcció General dels Registres i del Notariat o bé en via judicial davant la Sala Contenciosa de l'Audiència Nacional.

El que si hem de tenir clar és que hi ha uns terminis per interposar aquests recursos , per la qual cosa si no ho fem en el temps establert, preclourà el nostre dret i ens veurem abocats a presentar un nou expedient de nacionalitat.

Quins tràmits cal fer una vegada adquirida la nacionalitat espanyola?

Recordeu que en el moment de fer la Jura o promesa de la nacionalitat espanyola també cal fer  l'elecció del veïnatge civil. Amb posterioritat, el Registre Civil procedirà a practicar el seient corresponent, i finalment expedir la partida de naixement per a la sol·licitud del DNI i passaport.  

És important recordar que hem de comprovar que les dades personals que consten i s'inscriuen són correctes, especialment les relacionades amb els noms i cognoms, per evitar problemes que haurem de solucionar amb posterioritat.

T'han quedat dubtes sobre com tramitar la teva nacionalitat?

Demana cita