Nacionalitat per residència

La nacionalitat espanyola per residència és una de les vies d'adquisició de la ciutadania espanyola que contempla el Codi Civil espanyol. A través d'aquest procediment, l'estranger que viu un temps a Espanya de manera legal i continuada pot sol·licitar i adquirir la nacionalitat espanyola.

La nacionalitat per residència és la manera més comuna d'aconseguir la nacionalitat espanyola i la que utilitzen la majoria d'estrangers que resideixen a Espanya, acreditant un temps de residència legal previ, bona conducta cívica i integració.

Requisits per adquirir la nacionalitat espanyola per residència

Los requisitos fundamentales para poder adquirir la nacionalidad son tres:

 1. Residencia continuada en España inmediatamente anterior a la solicitud.
 2. Buena Conducta Cívica. 
 3. Suficiente grado de Integración en la sociedad española. 

Los detallamos a continuación:

1. La residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud

Para adquirir la nacionalidad española por residencia, el extranjero solicitante debe haber residido legalmente en España de forma continuada durante al menos 10 años antes de la solicitud. Supuestos en los que el plazo de 10 años de residencia se puede reducir:

 • Cinco años de residencia legal: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado.
 • Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.
 • Un año:
  • El que haya nacido en territorio español.
  • El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción.
  • El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
  • El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho.
  • El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.
  • El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles.

2. Carecer de antecedentes penales y policiales

Debemos acreditar una “buena conducta cívica es otro de los requisitos.

Este requisito es muy importante, ya que la existencia de antecedentes tanto penales como policiales pueden suponer la denegación de la nacionalidad española, por ello es importante proceder a su cancelación antes de presentar la solicitud de nacionalidad española por residencia.

 

3. Exámenes de conocimientos constitucionales y socioculturales y de idioma

Debemos acreditar tener un “suficiente grado de integración en la sociedad española” mediante un examen de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y otro examen de idioma (DELE A2) para los solicitantes que no tengan el castellano como lengua materna.

No obstante, la normativa contempla la posibilidad, de que en determinados casos, se pueda solicitar una dispensa de los exámenes de nacionalidad española.

Els estudiants poden sol·licitar la nacionalitat espanyola?

Cal tenir en compte que el temps d'estada com a estudiant (amb visat d'estudis) NO computa a efectes de nacionalitat, ja que els terminis es compten des que adquirim la condició de residents legals a Espanya tal com hem comentat. 

Documentació necessària per sol·licitar la nacionalitat per residència

 1. Targeta d'identitat d'estranger, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat de Registre de ciutadà de la Unió. 
 2. Passaport complet i en vigor del país d'origen.
 3. Certificació de naixement de l'interessat, degudament legalitzat o postil·lat, i si és el cas si és necessari traduït a través de traductor jurat autoritzat pel Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.
 4. Certificat d'antecedents penals del seu país d'origen, degudament legalitzat o postil·lat, i si escau si cal traduït a través de traductor jurat autoritzat pel Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.  És molt important que aquest document estigui en vigor en el moment de la sol·licitud de la nacionalitat espanyola.
 5. Justificant del pagament de la taxa.
 6. Certificat d'antecedents penals del Registre Central de penats. Es pot substituir per l'autorització de consulta el Ministeri de Justícia consignada al model de sol·licitud.
 7. Certificat dʻempadronament actual. Podeu substituir-vos per l'autorització de consulta.
 8. Certificats de l'Institut Cervantes de la prova de coneixements constitucionals i socioculturals (CCSE) i de la prova de coneixement de l'idioma espanyol (DELE A2). Es pot substituir per l'autorització de consulta el Ministeri de Justícia consignada al model de sol·licitud. En el cas de persones nacionals d'un país on el castellà sigui llengua oficial, estan exemptes de la realització de l'examen DELE d'acord amb el Reglament de nacionalitat per residència, passaport en vigor o certificat de nacionalitat que acrediti l'exempció.

Documentació addicional per sol·licitants menors d'edat

A) Menors de 14 anys o persones incapacitades legalment que hagin d'actuar a través de representant legal:

 • Model de sol·licitud normalitzat signat pels representants legals.
 • Certificat de naixement del país d'origen degudament legalitzat i traduït si és el cas.
 • Passaport complet o document d'identificació en el cas de ciutadans de països membres de l'espai Schengen.
 • Justificant del pagament de la taxa.
 • Document d'identificació del representant o representants legals.
 • Certificat de centre de formació, residència, acolliment, atenció o educació especial que acrediti el grau d'integració suficient, obligatori en el cas de nens en edat escolar.
 • Targeta d'identitat d'estranger, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat de Registre de ciutadà de la Unió. Es pot substituir per l'autorització de consulta el Ministeri de Justícia consignada al model de sol·licitud.
 • Certificat d'empadronament. Es pot substituir per l'autorització de consulta el Ministeri de Justícia consignada al model de sol·licitud.

 

B) Majors de 14 anys, però menors de 18 anys, no emancipats o incapacitats legalment que poden actuar per si mateixos assistits pel seu representant legal:

 • Model de sol·licitud normalitzat. La sol·licitud en paper ha d'anar signada tant per l'interessat com pels representants legals.
 • Certificat de naixement del país dorigen degudament legalitzat i traduït.
 • Passaport complet o document d'identificació en el cas de ciutadans de països membres de l'espai Schengen.
 • Justificant del pagament de la taxa.
 • Certificat del centre de formació, residència o acolliment que acrediti el grau d'integració suficient.
 • Document acreditatiu de la representació legal (Auto judicial on s'estableixi la representació o document d'identificació dels pares en cas de menors subjectes a la pàtria potestat).
 • Targeta d'identitat d'estranger, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat de Registre de ciutadà de la Unió. Es pot substituir per l'autorització de consulta el Ministeri de Justícia consignada al model de sol·licitud.
 • Certificat d'empadronament. Es pot substituir per l'autorització de consulta el Ministeri de Justícia consignada al model de sol·licitud.

Documentació addicional per sol·licitants refugiats

 • Targeta d'identitat d'estrangers on consti la condició de refugiat.
 • Passaport Blau de la Convenció de Ginebra de 1951 (si en té).
 • Certificat de l'Oficina d'Asil i Refugi del Ministeri de l'Interior (aquest certificat tindrà una validesa de sis mesos des de la data de la seva expedició) on consti:
  • Nom i cognoms.
  • Data i lloc de naixement.
  • Noms dels pares.
  • Que manté la condició de refugiat.

Documentació addicional per sol·licitants nascuts en territori espanyol

 • Certificació de naixement de l'interessat inscrit al Registre Civil espanyol.

Documentació addicional per qui no hagi exercit oportunament la facultat d'optar

 • Certificació de naixement del pare/mare espanyola.
 • Certificat de naixement de l'interessat inscrit en un Registre Civil espanyol o resolució judicial on consti l'adopció per espanyol o el reconeixement de la filiació.

Documentació addicional per sol·licitants en règim de tutela, guarda o acollida no provisional

En els casos d'acolliment familiar:

 • Interlocutòria del tribunal competent pel qual es designi la persona que exercirà la tutela, guarda o acolliment.

En els casos d'acolliment per Institució espanyola:

 • Resolució d'aquesta Institució assumint la tutela, guarda o acolliment.

Documentació addicional per sol·licitants casats amb un/a espanyol/a

 • Certificació literal de naixement del cònjuge expedit pel Registre civil espanyol.
 • El certificat o l'acta literal de matrimoni expedit per Registre civil espanyol.
 • Certificat de Convivència o Empadronament conjunt amb el cònjuge.

Documentació addicional per sol·licitants vidus d'un/a espanyol/a

 • Certificació literal de naixement del cònjuge expedit pel Registre civil espanyol.
 • El certificat o acta de matrimoni expedit per Registre civil espanyol actualitzat, és a dir, expedit en dates properes a la sol·licitud de nacionalitat.
 • Certificació de defunció del cònjuge.
 • Certificat d'empadronament conjunt o convivència a la data de mort del cònjuge.

Documentació addicional per sol·licitants descendents d'espanyol

 • Certificació literal de naixement del pare/mare espanyol.
 • Certificació literal de naixement de l'avi/àvia, només quan un d'ells, o tots dos, siguin ascendents espanyols. En aquest cas, també s'ha de presentar la certificació de naixement del pare/mare descendent d'espanyol, encara que ell/ella hagi estat espanyol o no.

Documentació addicional per sol·licitants sefardites

 • Documentació acreditativa de la condició de sefardita d'acord amb el que estableix l'article 1.2 de la Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d'Espanya.

Què fer una vegada concedida la nacionalitat espanyola?

Una vegada resolta i aprovada la nacionalitat per residència, s'haurà de procedir a fer la Jura o promesa, llevat de si qui l'adquireix és un menor de 14 anys, els qui també queden fora de perill de renunciar a la seva nacionalitat anterior, igual que els naturals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial o Portugal.

A l'efecte d'adquirir la doble nacionalitat Haití, Jamaica, Trinitat i Tobago i Guyana no es consideren iberoamericans, mentre que Puerto Rico sí que es considera iberoamericà.

Què fer si es denega la nacionalitat espanyola?

El primer que hem de saber és que aquesta resolució es pot recórrer davant la Direcció General dels Registres i del Notariat o bé en via judicial davant la Sala Contenciosa de l'Audiència Nacional.

El que sí hem de tenir clar és que hi ha uns terminis per interposar aquests recursos, per la qual cosa si no ho fem en el temps establert, preclourà el nostre dret i ens veurem obligats a presentar un nou expedient de nacionalitat.

Quins tràmits cal fer una vegada adquirida la nacionalitat espanyola?

Recordeu que en el moment de fer la Jura o promesa de la nacionalitat espanyola també cal fer  l'elecció del veïnatge civil. Amb posterioritat, el Registre Civil procedirà a practicar el seient corresponent, i finalment expedir la partida de naixement per a la sol·licitud del DNI i passaport.  

És important recordar que hem de comprovar que les dades personals que consten i s'inscriuen són correctes, especialment les relacionades amb els noms i cognoms, per evitar problemes que haurem de solucionar amb posterioritat.

T'han quedat dubtes sobre com tramitar la nacionalitat?

Demana cita