Residència per arrelament familiar

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència per arrelament familiar.

 

QUÈ ÉS L'ARRELAMENT FAMILIAR?

La residència per arrelament familiar a Espanya és una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per a ciutadans estrangers que estan a Espanya en situació irregular, bé siguin pare o mare d'un menor de nacionalitat espanyola, bé siguin cònjuges o parella de fet de ciutadà espanyol, bé ascendents o descendents de ciutadà espanyol, o bé siguin fills de pare o mare que hagin estat originàriament espanyols. 

 

QUIN TIPUS DE PERMÍS DE RESIDÈNCIA S'ACONSEGUEIX AMB L'ARRELAMENT FAMILIAR A ESPANYA?

Aquest tipus d'autorització permet residir per 5 anys amb habilitació per treballar per compte aliè i compte propi.

 

REQUISITS I TIPUS D'ARRELAMENT FAMILIAR 

 1. Arrelament familiar per tenir un fill menor d'edat de nacionalitat espanyola. En aquest supòsit, l'arrelament familiar està contemplat per a aquells casos en què el progenitor o tutor sol·licitant tingui a càrrec el menor espanyol i hi convisqui.
  - Alternativament que el sol·licitant estigui a càrrec de les obligacions paternofilials respecte a aquest (pensió aliments, règim de visites…).
  - Alternativament que el sol·licitant tingui a càrrec i convisqui amb persona amb discapacitat de nacionalitat espanyola.
 2. Arrelament familiar com a cònjuge o parella de fet acreditada de ciutadà de nacionalitat espanyola
 3. Arrelament familiar per a pares d'espanyol de més de 65 anys, i per a pares d'espanyol menors de 65 anys a càrrec.
 4. Arrelament familiar per a fills d'espanyol menors de 21 anys, i per a més grans de 21 anys a càrrec. També per als fills del cònjuge o parella de fet espanyol.
 5. Arrelament per a fills de pare o mare que haguessin estat originàriament espanyols.

 

DOCUMENTACIÓ PER SOL·LICITAR LA RESIDÈNCIA PER ARRACAMENT FAMILIAR

 1. Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-10) per duplicat, degudament emplenat i signat per l'estranger.
 2. Còpia completa del passaport, títol de viatge o cèdula d'inscripció amb vigència mínima de quatre mesos.
 3. Certificat d'antecedents penals expedit per les autoritats del país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys anteriors a l'entrada a Espanya.
 4. Certificat d'empadronament al territori espanyol.
 5. Documentació acreditativa de l'enllaç familiar i la nacionalitat, que serà:

En cas de ser pare o mare de menor de nacionalitat espanyola.

 • Certificat de naixement del menor de nacionalitat espanyola en què consti el vincle familiar i la nacionalitat espanyola del menor.
 • Documentació d'estar al corrent de les obligacions patern filials

En el supòsit de ser cònjuge o parella de fet acreditada de ciutadà espanyol:

 • Certificat de matrimoni.
 • Inscripció de la parella de fet o acreditació de la parella.

En el supòsit de ser ascendent o descendent de ciutadà espanyol:

 • Certificat de naixement de l'espanyol on consti l'enllaç amb l'ascendent o el descendent.

En el supòsit de ser fill de pare o mare originàriament espanyol:

 • Certificat de naixement del sol·licitant.
 • Certificat de naixement del pare o mare originàriament espanyol o certificat del Registre Civil que acrediti aquesta condició.
 • Convivència amb el menor o estar al corrent de les teves obligacions paterns filials.

Tots els documents expedits fora del territori espanyol han d'estar legalitzats i traduïts degudament per traductor jurat.

 

COM SOL·LICITAR EL TIE PER ARRELAMENT FAMILIAR?

Aquest serà el moment de sol·licitar la targeta física. Per això necessitaràs:

 • Sol·licitud de targeta d'identitat d'Estranger, en model oficial (EX17)
 • Justificant de l'abonament de la taxa  de la targeta
 • Resolució favorable de l'arrelament familiar.
 • 1 foto en color, en fons blanc, mida carnet.
 • Justificant de cita prèvia

 

DENEGACIÓ DE L'ARRELAMENT FAMILIAR

Si, per contra, reps una resolució on et deneguen el teu arrelament familiar, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la notificació. També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.

 

RENOVAR L'ARRELAMENT FAMILIAR

No estem realment davant d'una renovació, sinó una modificació de la mateixa . L'interessat passaria de tenir una autorització de residència per circumstàncies excepcionals d'arrelament familiar a obtenir una autorització de residència, o autorització de residència i treball inicial:

 • Residència i treball per compte d'altri
 • Residència i treball per compte propi
 • Residència no lucrativa