Residència per arrelament laboral

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència per arrelament laboral.

 

QUÈ ÉS L'ARRELAMENT LABORAL?

La residència per arrelament laboral és una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podrà concedir a ciutadans estrangers que hagin mantingut relacions laborals durant un mínim de sis mesos i hagin estat continuadament a Espanya durant els darrers 2 anys. 

 

QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ S'ACONSEGUEIX?

La concessió d'aquest tipus d'autorització de residència comportarà una autorització de treball per compte aliè i propi a Espanya durant la seva vigència.

Té la durada d'un any i es podrà modificar per continuar en territori espanyol de forma legal.

 

DOCUMENTACIÓ I REQUISITS DE L'ARRELAMENT LABORAL

 • Imprès de sol·licitud  en  model oficial (EX-10)  per duplicat, degudament emplenat i signat per l'estranger.
 • Còpia completa del passaport, títol de viatge o cèdula d'inscripció amb vigència mínima de quatre mesos.
 • Documentació acreditativa de la permanència continuada a Espanya  durant un període mínim de dos anys. La documentació que s'aporti ha de contenir les dades d'identificació del sol·licitant, preferentment ha d'haver estat emesa i/o registrada per una administració pública espanyola. A títol d'exemple, es prendran en consideració documents relatius a l'empadronament, a una hospitalització, a una consulta mèdica a la sanitat pública, així com qualsevol documentació municipal, autonòmica o estatal que justifiqui la presència a Espanya.
 • Certificat d'antecedents penals  expedit per les autoritats del país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys anteriors a l'entrada a Espanya.
 • Documentació acreditativa de l'existència de relacions laborals, en situació legal d'estada o residència en els darrers dos anys. A aquest efecte, l'activitat laboral per compte d'altri haurà de suposar, com a mínim, una jornada de 30 hores setmanals en el període de sis mesos o de 15 hores setmanals en un període de 12 mesos. En el cas de treball per compte propi caldrà acreditar una activitat continuada de, almenys, sis mesos.

Termini de resolució de la sol·licitud: 3 mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què hagi tingut entrada al registre de l'òrgan competent per tramitar-lo. Transcorregut aquest termini sense que l'Administració hagi practicat la notificació, es podrà entendre que la sol·licitud ha estat desestimada per silenci administratiu. 

La concessió de l'autorització de residència  comporta una autorització de treball per compte aliè i propi  a Espanya durant la vigència d'aquella.

 

COM SOL·LICITAR EL TIE PER ARRELAMENT LABORAL?

En aquest punt ja podràs sol·licitar la targeta física i per això necessitaràs:

 • Sol·licitud de targeta d'identitat d'estranger, en model oficial (EX17)
 • Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta
 • Resolució favorable de l'arrelament laboral
 • Alta a Seguretat social de l'empresa/empleador (si és el cas)
 • 1 foto en color, en fons blanc, mida carnet.
 • Justificant de cita prèvia

 

DENEGACIÓ DE L'ARRELAMENT LABORAL

Si, per contra, reps una resolució on et deneguen el teu arrelament laboral, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la notificació. També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.