Residència per arrelament social

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència per arrelament social.

 

QUÈ ÉS L'ARRELAMENT SOCIAL?

La residència per arrelament social és un permís de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podrà concedir a aquells ciutadans estrangers que es trobin a Espanya i acreditin un període mínim de permanència continuada de 3 anys i, o bé tinguin vincles familiars a Espanya, o bé estiguin integrats socialment.

 

QUIN TIPUS DE PERMÍS DE RESIDÈNCIA S'ACONSEGUEIX AMB L'ARRELAMENT SOCIAL?

Aquest permís pot ser de residència, o de residència i treball, tant per compte d'altri com per compte propi, té la durada d'un any i es podrà modificar per continuar en territori espanyol de forma legal.

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL I REQUISITS PER OBTENIR L'ARRELAMENT SOCIAL

 1. Imprès de sol·licitud model oficial EX10, per duplicat, degudament emplenat i signat per l'estranger. 
 2. Còpia completa del passaport, títol de viatge o cèdula d'inscripció amb vigència mínima de quatre mesos.
 3. Documentació acreditativa de la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys. La documentació que s'aporti haurà de contenir les dades d'identificació del sol·licitant, preferentment ha d'haver estat emesa i/o registrada per una administració pública espanyola. A títol d'exemple, es prendran en consideració documents relatius a l'empadronament, a una hospitalització, a una consulta mèdica a la sanitat pública, així com qualsevol documentació municipal, autonòmica o estatal que justifiqui la seva presència a Espanya.
 4. Certificat d'antecedents penals expedit per les autoritats del país o països on el sol·licitant hagi residit durant els cinc darrers anys anteriors a l'entrada a Espanya.
 5. Documentació acreditativa dels vincles familiars exigits (certificat de matrimoni o del registre de parelles, certificat de naixement o altres documents), o bé informe d'inserció social emès per la comunitat autònoma del domicili habitual del sol·licitant.
 6. Documentació acreditativa dels mitjans de vida: una oferta docupació o contracte de treball condicionat a la concessió de l'autorització, una activitat per compte propi o recursos econòmics propis.

ARRELAMENT SOCIAL AMB OFERTA DE TREBALL / CONTRACTE PER A ESTRANGERS

Si es presenta l'arrelament social aportant una oferta d'ocupació, cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

 • Contracte de treball que garanteixi el SMI, o el Conveni col·lectiu aplicable, amb una durada no inferior a 30 hores setmanals, signat per l'ocupador i el treballador, condicionat a la concessió de l'autorització.
 • Podrà presentar-se més d'un contracte al sector agrari, o en activitats amb múltiples ocupadors.
 • Còpia del NIF i, si escau, de les escriptures de l'empresa.
 • Acreditació que l'empresa garanteix la solvència necessària, mitjançant: la declaració de l'IRPF o de l'impost de societats + l'informe de la vida laboral de l'empresa (VILE). 
 • Imprescindible estar al corrent de pagament a Seg.Social i Hisenda.

IMPORTANT: Els documents expedits fora del territori espanyol han d'estar legalitzats o postil·lats i traduïts mitjançant traductor jurat autoritzat pel  Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació .

 

SOL·LICITAR EL TIE PER A LA CONCESSIÓ DE L'ARRELAMENT SOCIAL

En aquest punt podràs sol·licitar la targeta física i per això necessitaràs:

 • Sol·licitud de targeta d'identitat d'Estranger, en model oficial (EX17)
 • Justificant de l'abonament de la taxa  de la targeta
 • Resolució favorable de l'arrelament familiar.
 • Alta a Seguretat social de l'empresa/empleador (si és el cas)
 • 1 foto en color, en fons blanc, mida carnet.
 • Justificant de cita prèvia

 

ARRELAMENT SOCIAL DENEGAT

Si, per contra, reps una resolució on et deneguen el teu arrelament social, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició recurs de reposició per denegació d'arrelament social en el termini d'un mes des de la notificació. També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.