Residència per reagrupació familiar a Espanya

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre el tràmit per a la reagrupació familiar a Espanya.

 

QUÈ ÉS EL DRET A LA REAGRUPACIÓ FAMILIAR?

La normativa espanyola d'estrangeria recull el dret de les persones estrangeres residents legalment a Espanya a reagrupar als seus familiars el reagrupament familiar.

 

QUIN TIPUS DE PERMÍS DE RESIDÈNCIA S'ACONSEGUEIX AMB LA REAGRUPACIÓ FAMILIAR?

És una autorització de residència temporal amb autorització per treballar per compte aliè i compte propi, amb una validesa igual a la del reagrupant, que es podrà concedir als familiars dels estrangers residents a Espanya, en virtut del dret a la reagrupació familiar.

 

QUINS FAMILIARS PODEM REAGRUPAR?

 • Cònjuge o persona amb què el reagrupant mantingui una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal.
 • Fills del reagrupant i del cònjuge o parella, menors de 18 anys o discapacitats.
 • Representats legalment pel reagrupant, menors de 18 anys o tinguin una discapacitat i no siguin objectivament capaços de proveir les seves pròpies necessitats a causa del seu estat de salut.
 • Ascendent en primer grau del reagrupant resident de llarga durada o llarga durada-UE, o del seu cònjuge o parella, quan estiguin a càrrec seu, siguin majors de 65 anys i hi hagi raons que justifiquin la necessitat d'autoritzar la residència a Espanya. Excepcionalment, quan hi concorrin raons de caràcter humanitari, es pot reagrupar l'ascendent menor de 65 anys. 

 

DOCUMENTS I REQUISITS PER A LA REAGRUPACIÓ FAMILIAR

 1. Imprès de sol·licitud d'informe previ, en model oficial (EX02) per duplicat, degudament emplenat i signat pel reagrupant
 2. Còpia del passaport complet, títol de viatge o cèdula d'inscripció en vigor del reagrupant.
 3. Documentació que acrediti que compta amb ocupació i/o recursos econòmics suficients per atendre les necessitats de la família (contracte de treball i nòmines, renda, certificats bancaris…)
 4. Documentació acreditativa de disposar d'habitatge adequat. Per això haurà d'adjuntar informe expedit per l'òrgan competent de la comunitat autònoma del lloc de residència del reagrupant. 
 5. Còpia del passaport complet o del títol de viatge en vigor del reagrupat.
 6. Còpia de la documentació acreditativa dels enllaços familiars o de parentiu (matrimoni o parella de fet, naixement…)
 7. Documentació acreditativa de tenir a càrrec el familiar en cas d'ascendents, descendents de més de 18 anys incapaços.
 8. Documentació acreditativa de tenir garantida assistència sanitària per part del reagrupant.

IMPORTANT: Els documents expedits fora del territori espanyol han d'estar legalitzats o postil·lats i traduïts mitjançant traductor jurat autoritzat pel Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.

 

QUÈ S'HA DE FER QUAN ES CONCEDEIX LA REAGRUPACIÓ FAMILIAR?

Si s'ha concedit la reagrupació familiar per part de l'oficina d'estrangeria a Espanya, el reagrupant ha d'enviar la resolució favorable al familiar al país d'origen. En el termini màxim de 2 mesos des de la notificació de la dita resolució, el familiar reagrupat haurà de sol·licitar el visat al Consolat o Ambaixada Espanyola en aquest país per poder reunir-se amb el reagrupant a Espanya. En arribar a Espanya, el reagrupat haurà de sol·licitar la targeta física (TIE).

 

SOL·LICITAR EL TIE PER PER REAGRUPACIÓ FAMILIAR

 • Sol·licitud de targeta d'identitat d'Estranger, en model oficial (EX17)  
 • Justificant de l'abonament de la taxa  de la targeta. 
 • Resolució favorable del reagrupament familiar
 • Passaport en vigor i visat de reagrupació familiar
 • Empadronament al domicili del reagrupament inicial
 • 1 foto en color, en fons blanc, mida carnet.
 • Justificant de la cita prèvia

 

REAGRUPACIÓ FAMILIAR O VISAT DENEGAT

Si us ha arribat una resolució de denegació del vostre reagrupament familiar o visat al país d'origen, podreu interposar dos recursos:

 • Recurs de reposició en el termini d'un mes des de la notificació de la denegació del teu reagrupament familiar o visat.
 • Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la denegació de reagrupament o visat.