Residència teletreballadors de caràcter internacional. Nòmades digitals

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència per nòmada digital.

 

DE QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ ES TRACTA?

Es troben en situació de residència per teletreball de caràcter internacional, els nacionals de tercers països que es desplacen a Espanya per exercir una activitat laboral o professional a distància per a empreses radicades fora del territori nacional, mitjançant l'ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

 

QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA S'ACONSEGUEIX AMB LA RESIDÈNCIA PER TELETREBALL?

Aquells estrangers que estiguin a Espanya de forma regular o que hagin accedit mitjançant el visat de teletreball podran sol·licitar una autorització de residència per tal de teletreballar a distància per a una empresa localitzada a l'estranger, que tindrà validesa a tot el territori nacional.

La validesa d'aquesta autorització té una vigència màxima de tres anys llevat que se sol·liciti per un període de treball inferior.

Els titulars daquesta autorització poden sol·licitar la seva renovació per períodes de dos anys, sempre que es mantinguin les condicions que van generar el dret.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

 • Passaport original en vigor del sol·licitant i fotocòpia de totes les pàgines. El passaport haurà de tenir una vigència mínima de 3 mesos posteriors a la data de caducitat del visat. 
 • Abonament de taxa 
 • Formulari de sol·licitud signat pel teletreballador (Formulari MIT)
 • Acreditació de comptar amb recursos econòmics suficients. El titular del visat ha de demostrar tenir les quantitats següents: 
  • Titular del visat: acreditar el 200% mensual del salari mínim interprofessional (SMI), és a dir, 2.160 €/mes (any 2023)
  • Persona reagrupada vinculada al titular del visat: acreditar, addicionalment, el 75% mensual del salari mínim interprofessional, és a dir, 810 €/mes, que s'han de sumar a la quantitat a dalt indicada (2.160 € + 810 € = 2.970 €). 
  • Per cada membre addicional al titular i a la persona reagrupada: acreditar un extra del 25% mensual del salari mínim interprofessional, és a dir, 270 €, que s'han de sumar a la quantitat a dalt indicada (2.160 + 810 + 270 = 3.240 €).
  • Els imports anuals s'han de calcular en 14 pagues.
 • Per a l'acreditació de les quantitats assenyalades es podrà emprar qualsevol mitjà de prova, com, el contracte de treball, oferta ferma docupació o, en el cas d'activitat professional, contracte mercantil que correspongui a l'activitat laboral o professional que motiva l'autorització, s'ha d'acreditar la titularitat, la licitud i la disponibilitat dels fons que s'utilitzin com a mitjà de prova. Això es podrà dur a terme mitjançant extractes de comptes bancaris. 
 • Acreditació d'una relació laboral o professional mínima de tres mesos a la data de la sol·licitud amb l'empresa o les empreses estrangeres amb què el sol·licitant manté aquesta relació. 
 • Acreditació d'una activitat real i continuada durant almenys un any de l'empresa estrangera o grup d'empreses amb què el teletreballador mantingui relació laboral o professional. 
 • En els supòsits d'una relació laboral, carta de l'empresa estrangera autoritzant el desenvolupament del treball en remot des d'Espanya del sol·licitant.
 • En els supòsits d'una relació professional, documentació que acrediti els termes i les condicions en què s'exercirà l'activitat professional a distància. 
 • Certificat d'antecedents penals expedit en els darrers 3 mesos per l'autoritat competent del país on l'interessat hagi residit en els 2 anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud de visat d'estudis. El certificat d'antecedents penals haurà d'estar degudament legalitzat i postil·lat. Addicionalment, es presentarà una declaració responsable de la inexistència d'antecedents penals dels darrers 5 anys.
 • Certificat mèdic expedit en els darrers 3 mesos per un metge matriculat on s'acrediti de manera textual que l'interessat no pateix cap de les malalties que poden tenir repercussions de salut pública greus de conformitat amb el que disposa el Reglament Sanitari Internacional de 2005. El certificat haurà d'estar degudament legalitzat i postil·lat.
 • Acreditació de comptar amb una assegurança pública o privada de malaltia concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya, que haurà de romandre activa durant el període de vigència de l'autorització, i no es consideren vàlides les assegurances de viatge. Si la persona sol·licitant està coberta per una norma internacional de coordinació de sistemes de Seguretat Social, i aquesta preveu la cobertura sanitària dels treballadors assegurats en un Estat que desenvolupen la seva activitat al territori d'un altre Estat, s'ha d'acreditar mitjançant el certificat de dret emès per la institució competent de l'Estat en el sistema de Seguretat Social del qual estigui assegurat. 
 • En cas d'assegurança privada, l'entitat asseguradora ha de constar com a inscrita al llistat d'entitats asseguradores i reasseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 • En el cas d'assegurança pública de malaltia, es pot acreditar per aquesta via per a aquelles persones que hagin subscrit un conveni d'assistència sanitària amb la Comunitat Autònoma al territori del qual estiguin empadronades, sempre que reuneixin els requisits exigits a aquest efecte.
 • Declaració responsable on figuri el compromís de compliment, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat laboral o professional, de les obligacions en matèria de seguretat social i, en cas de no cobertura mitjançant norma internacional de coordinació de sistemes de seguretat social i treball per compte aliena, acreditació de la inscripció de l'empresa a la Seguretat Social. 
 • Titulació o documentació que acrediti una experiència professional mínima de 3 anys en funcions anàlogues a les del lloc a exercir com a teletreballador de caràcter internacional que pugui considerar-se equiparable a aquesta qualificació i que sigui pertinent per a l'exercici de la relació laboral o professional a distància que es autoritza. 
 • L'acreditació es farà mitjançant la presentació de documentació que acrediti la condició de graduat o postgraduat d'universitats de reconegut prestigi, formació professional i escoles de negocis de reconegut prestigi. 
 • En el cas de l'exercici de professions regulades, s'haurà dacreditar l'homologació de la titulació conforme a la normativa sectorial relativa a l'exercici de professions regulades. 
 • En el cas de titulacions de Formació Professional i si hi hagués dubtes sobre l'equivalència amb el sistema educatiu espanyol, podrà ser requerida documentació acreditativa de la convalidació dels estudis esmentats davant del Ministeri d'Educació

 

ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE RESIDÈNCIA PER TELETREBALL?

 • Visat: En cas de trobar-te fora d'Espanya, primer hauràs de sol·licitar el visat al Consolat d'Espanya al teu país de residència. 
 • Autorització de residència: En cas de trobar-te regularment a Espanya, sol·licitaràs l'autorització de residència a la UGE