Visa de residència no lucrativa a Espanya

A continuació et detallem tot el que necessites saber sobre la visa de residència no lucrativa a Espanya.

 

QUÈ ÉS LA RESIDÈNCIA NO LUCRATIVA?

La visa per residència no lucrativa és una autorització que sol·liciten els estrangers des del seu país d'origen que autoritza obtenir un visat i posteriorment residir a Espanya sense fer activitat laboral. Requereix de la prèvia sol·licitud de visat no lucratiu al Consolat o Ambaixada del país d'origen. 

 

QUIN TIPUS DE PERMÍS DE RESIDÈNCIA S'ACONSEGUEIX AMB EL VISAT NO LUCRATIU?

Un cop recollit el visat, el sol·licitant haurà d'entrar a Espanya en el termini de vigència del visat, que en cap cas serà superior a tres mesos.

L'autorització inicial de residència no lucrativa tindrà la durada d' un any i la vigència començarà a la data en què s'efectuï l'entrada a Espanya.

 

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE PER AL TRÀMIT DE RESIDÈNCIA NO LUCRATIVA 

 • Imprès de sol·licitud de visat de residència  en model oficial per duplicat, degudament emplenat i signat per l'estranger, o el seu representant legal en cas de ser menor d'edat. 
 • Passaport o títol de viatge, reconegut com a vàlid a Espanya, amb vigència mínima d'un any.
 • Certificat d'antecedents penals o document equivalent, en cas de ser major d'edat penal, expedit per les autoritats del país d'origen o del país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys.
 • Documentació acreditativa de disposar de mitjans econòmics  per al període que se sol·licita.
  • Per al seu sosteniment, durant la residència a Espanya, una quantitat que representi mensualment en euros el 400% de l' IPREM.  L'any 2023 l'IPREM és de 600 euros al mes, de manera que el mínim seran 28.800 euros que s'hauran d'acreditar al banc per part del sol·licitant principal.
  • Per al sosteniment de cadascun dels familiars a càrrec seu, durant la residència a Espanya, una quantitat que representi mensualment en euros el 100% de l'IPREM. Amb això s'haurà d'acreditar per a l'any 2023 7.200 euros per cada familiar addicional a la referida a l'apartat anterior.

   En tots dos casos, la quantia global de mitjans econòmics ha de suposar la disposició de la quantia mensual calculada sobre la base del que estableix l'apartat anterior, en relació amb el temps de vigència de l'autorització sol·licitada.
 • Documentació acreditativa de disposar d'assegurança mèdica concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Certificat mèdic conforme no es pateix cap de les malalties que poden tenir repercussions de salut pública greus. 

SOL·LICITAR EL TIE PER A LA RESIDÈNCIA NO LUCRATIVA A ESPANYA

En el termini d'un mes des de l'entrada a Espanya, l'estranger  haurà de sol·licitar personalment la targeta d'identitat d'estranger a la Comissaria de Policia corresponent. El sol·licitant exhibirà  en el moment del tràmit  d'empremta el passaport o el títol de viatge i aportarà:

 • Sol·licitud de targeta, en model oficial (EX-17) disponible en aquesta pàgina.
 • Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta.
 • Una fotografia recent en color, en fons blanc, mida carnet.

La sol·licitud i retirada de la TIE s'ha de fer personalment.

L'autorització de residència temporal renovada tindrà una vigència de dos anys.

 

VISA DE RESIDÈNCIA NO LUCRATIVA DENEGADA DENEGACIÓ DEL VISAT NO LUCRATIU

Si, per contra, reps una resolució on et deneguen el visat no lucratiu, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la notificació davant del Consolat/Ambaixada del país d'origen. 

També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.

 

RENOVACIÓ DE LA RESIDÈNCIA TEMPORAL NO LUCRATIVA

L'estranger que vulgui renovar la seva autorització de residència temporal l'ha de sol·licitar a l'Oficina d'Estrangeria competent per tramitar-la durant els seixanta dies naturals previs a la data d'expiració de la vigència de la seva autorització. La presentació de la sol·licitud en aquest termini prorroga la validesa de l'autorització anterior fins a la resolució del procediment. També es prorrogarà fins a la resolució del procediment en el supòsit que la sol·licitud es presentés dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagués finalitzat la vigència de l'autorització anterior, sense perjudici de la incoació del procediment sancionador corresponent per la infracció que s'hagués incorregut.

Per a la renovació d'una autorització de residència temporal no lucrativa, l'estranger sol·licitant haurà de complir els requisits següents:

 • Ser titular d'una autorització de residència no lucrativa en vigor o trobar-se dins dels noranta dies naturals posteriors a la caducitat.
 • Comptar amb mitjans econòmics suficients per atendre les seves despeses de manutenció i estada, incloent-hi, si escau, les de la seva família, durant el període de temps pel qual correspongui la renovació, sense necessitat de desenvolupar cap activitat laboral o professional, en els termes establerts a l'article 47.
 • Comptar amb una assegurança pública o una assegurança privada de malaltia concertada amb una Entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Tenir escolaritzats els menors a càrrec seu en edat d'escolarització obligatòria durant la seva permanència a Espanya.
 • Haver abonat la taxa per la tramitació del procediment.

L'autorització de residència temporal renovada tindrà una vigència de dos anys. Llevat que correspongui obtenir una autorització de residència de llarga durada o de llarga durada-UE.

La resolució es notificarà a l'interessat. Si l'administració no resol en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, s'entendrà que la resolució és favorable.

Des de la notificació de la resolució de la renovació, el vostre titular haurà de sol·licitar la renovació de la Targeta d'Identitat d'Estranger en el termini d'un mes.