Recursos de reposició, alçada i extraordinari de revisió

Contra resolucions de denegacions d’autoritzacions o renovacions