Residència de llarga durada

Residència de llarga durada

És una autorització de residència de llarga durada que autoritza a residir i treballar a Espanya indefinidament en les mateixes condicions que els espanyols.

Requisits:

 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, ni familiar de ciutadans d'aquells països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 2. No trobar-se irregularment en territori espanyol.
 3. No tenir antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors de residència per delictes existents en l'ordenament espanyol.
 4. No tenir prohibida l'entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable en l'espai territorial de països amb el quals Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 5. No trobar-se, si escau, dins del termini de compromís de no tornada a Espanya que l'estranger hagi assumit en tornar voluntàriament al seu país d'origen.
 6. Trobar-se en un d'aquests supòsits:
 7. a) Haver residit legalment i de manera continuada en territori espanyol durant cinc anys.

La continuïtat no es veurà afectada per absències del territori espanyol de fins a sis mesos continuats, sempre que la suma no superi deu mesos dins dels cinc anys. Si és por motius laborals no podrà superar el total d'un any dins dels cinc anys requerits.

 1. b) Haver residit cinc anys continuats com a titular de Targeta Blava UE en la Unió Europea, sempre que els dos anys immediatament anteriors a la data de sol·licitud aquesta residència s'hagi produït en territori espanyol.

La continuïtat no es veurà afectada per absències de la Unió Europea de fins a dotze mesos continuats, sempre que la seva suma no superi el total de divuit mesos dins dels cinc anys de residència requerits.

 1. c) Ser resident beneficiari d'una pensió de jubilació contributiva, inclosa dins de l'acció protectora del sistema espanyol de la Seguretat Social.
 2. d) Ser resident beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, en la seva modalitat contributiva, inclosa dins de l'acció protectora del sistema espanyol de la Seguretat Social o de prestacions anàlogues a les anteriors obtingudes a Espanya i consistents en una renda vitalícia, no capitalitzable, suficient per al seu sosteniment.
 3. e)Ser resident i haver nascut a Espanya i en arribar a la majoria d'edat haver residit a Espanya de forma legal i continuada durant, com a mínim, els tres anysconsecutius immediatament anteriors a la sol·licitud.
 4. f) Haver estat espanyol d'origen i haver perdut la nacionalitat espanyola.
 5. g) Ser resident que, en arribar a la majoria d'edat, hagi estat sota la tutela d'una entitat pública espanyola durant els cinc anys immediatament anteriors de forma consecutiva.
 6. h) Ser apàtrida, refugiat o beneficiari de protecció subsidiària, trobar-se en territori espanyol i que se li hagi reconegut l'estatut respectiu a Espanya.
 7. i) Haver contribuït de forma notòria al progrés econòmic, científic o cultural d'Espanya, o a la projecció d'Espanya a l'exterior.

En aquests supòsits, correspondrà al titular del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la concessió de l'autorització de residència de llarga durada, previ informe del titular del Ministeri de l'Interior.

Documentació exigible:

Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.com

Procediment:

- Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: Si ja és resident a Espanya, l'estranger podrà presentar la sol·licitud personalment o a través de representació.

Si no és resident en el moment de presentar la sol·licitud, l'estranger haurà de presentar la sol·licitud personalment.

En el supòsit d'haver contribuït al progrés econòmic, científic o cultural, la Direcció General d'Immigració, prèvia proposta d'una autoritat pública amb competència relacionada amb el mèrit en la qual es fonamenta la petició.

- Lloc de presentació:

Si és resident a Espanya: en qualsevol registre públic adreçat a l'Oficina d'Estrangeria de la província on resideixi. La informació de l'adreça, telèfons i horaris d'atenció al públic es pot consultar a: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html

Si no és resident a Espanya i es troba en territori espanyol: en l'Oficina d'Estrangeria de la província en la qual l'estranger tingui fixat el domicili. La informació de l'adreça, telèfons i horaris d'atenció al públic es pot consultar a: 

http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html

Si no és resident a Espanya i no es troba en territori espanyol: en la missió diplomàtica o oficina consular espanyola de la seva demarcació de residència.

- Taxa de residència de llarga durada: esdevindrà exigible en el moment d'admissió a tràmit de la seva sol·licitud i caldrà abonar-la en el termini de deu dies hàbils, és:

 • Model 790 codi 052 epígraf 2.6 “autorització de residència de llarga durada i autorització de residència de llarga durada-UE que ha d'abonar  l'estranger…………………………………………...…..……..21,23 euros.- Termini de resolució de la sol·licitud: 3 mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-les. Un cop transcorregut aquest termini sense que l’Administració hagi practicat la notificació, es podrà entendre que s’ha desestimat la sol·licitud per silenci administratiu, tret del supòsit recollit en l'apartat i) haver contribuït de forma notària al progrés econòmic, científic o cultural d'Espanya, o a la projecció d'Espanya a l'exterior, en el qual s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat si, un cop transcorreguts 3 mesos comptats a partir de l'endemà de la data en la qual hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar la sol·licitud, l'Administració no hagués practicat notificació. (Quan no s'hagi pogut notificar la resolució s' anunciarà en el Tauló Edictal Únic (TEU) https://www.boe.es/tablon_edictal_unicoEn el termini d'un mes des de la notificació de la concessió de l'autorització de residència de llarga durada, l'estranger haurà de sol·licitar personalment la Targeta d'Identitat d'Estranger en l'Oficina d'Estrangeria o Comissaria de Policia de la província on s'hagi tramitat l'autorització. Per tal de veure on adreçar-se, l'horari i si ha de demanar cita prèvia, es podrà consultar: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html- Sol·licitud de targeta d'identitat d'Estranger, en model oficial (EX–17) disponible a:- Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta, que ascendeix a 21,02 euros.Els titulars d'una autorització de residència de llarga durada hauran de sol·licitat la renovació de la targeta d'identitat d'estranger cada cinc anys. Caldrà presentar la sol·licitud durant els seixanta dies naturals anteriors a la data d'expiració, si es presenta en data posterior, es podria incoar el procediment sancionador corresponent.
 •  
 • - Tres fotografies recents en color, amb fons blanc, mida carnet.
 • http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/
 • - El sol·licitant mostrarà, en el moment del tràmit d'empremta, el passaport, títol de viatge o cèdula d'inscripció per acreditar la seva identitat i aportarà:
 • Si s’hagués optat  per notificació electrònica o normativament estigués obligat a utilitzar aquest mitjà, la resolució es notificarà mitjançant publicació en la seu electrònica.  Si no s’accedeix a la resolució en el termini de 10 dies hàbils des de la seva publicació, es donarà per notificada.
 • Els impresos per a l'abonament de les taxes es podran descarregar des de la pàgina: http://www.seap.minhap.gob.es/es/web/servicios/tasas.html