Targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE

Targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE

Els familiars de ciutadà espanyol o d'un altre Estat membre de la Unió Europea, o d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, que no tinguin la nacionalitat d'un d'aquests Estats, quan es reuneixin amb ell o l'acompanyin, i es disposin a viure a Espanya durant un període superior a tres mesos, hauran de sol·licitar i obtenir una targeta de familiar de ciutadà de la Unió.

Estats membres de la Unió Europea i estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu:

Alemanya · Àustria · Bèlgica · Bulgària · Xipre · Croàcia · Dinamarca · Eslovàquia · Eslovènia · Espanya · Estònia · Finlàndia · França · Grècia · Hongria · Irlanda · Islàndia*· Itàlia · Letònia · Liechtenstein* · Lituània · Luxemburg · Malta · Noruega* · Països Baixos · Polònia · Portugal · Regne Unit · R. Txeca · Romania · Suècia · Suïssa**

*Estats part en l'Acord Sobre l'Espai Econòmic Europeu.

**Acord de 21 de juny de 1999, entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa, sobre la lliure circulació de personal.

Requisits:

 1. Acompanyar o reunir-se amb un ciutadà de la Unió o un altre Estat part de l'Espai Econòmic Europeu, amb dret a residència durant un període superior a tres mesos, per ser treballador per compte aliè o propi, tenir assegurança de malaltia i prou mitjans econòmics per a la unitat familiar, o ser estudiant amb assegurança de malaltia i prou recursos per a la unitat familiar.
 2. El ciutadà de la Unió o un altre Estat part de l'Espai Econòmic Europeu ha de complir una de les condicions següents:
 • Ser treballador per compte aliè a Espanya, o
 • Ser treballador per compte propi a Espanya, o
 • Disposar per a ell i per als membres de la seva família, de prou recursos econòmics per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència. També haurà d'aportar una assegurança de malaltia pública o privada, contractada a Espanya o en un altre país, que proporcioni cobertura a Espanya durant el seu període de residència equivalent a la proporcionada pel Sistema Nacional de Salut. La valoració de la suficiència de mitjans econòmics s'efectuarà de manera individualitzada i, en tot cas, tenint en compte la situació personal i familiar del sol·licitant. Es considerarà prou acreditació per al compliment d'aquest requisit la tinença de recursos que siguin superiors a l'import que cada any fixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per generar el dret a rebre una prestació no contributiva, o
 • Ser estudiant i estar matriculat en un centre públic o privat reconegut o finançat per l'administració educativa per cursar estudis o formació professional, així com disposar d'una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya i declaració responsable que posseeix prou recursos per a ell i els membres de la seva família, per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència.
 • 3. Tenir el parentiu següent amb el ciutadà de la Unió:
 • Si és familiar d'estudiant podrà ser:- Parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establert en un Estat membre de la Unió, o en un Estat part de l'Espai Econòmic Europeu, i sempre que no s'hagi anul·lat aquesta inscripció, cosa que haurà de ser prou acreditada. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella estable es consideraran, en tot cas, incompatibles entre elles.- Qualsevol membre de la família que en el país de procedència haguessin estat al seu càrrec o visquessin amb el ciutadà de la Unió. Es considerarà acreditada la convivència si es demostra de forma fefaent una convivència continuada de 24 mesos en el país de procedència- Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable degudament provada en acreditar l'existència d'un vincle durador. En tot cas, s'entendrà l'existència d'aquest vincle si s'acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que tinguessin descendència en comú, cas en el qual n'hi haurà prou amb l'acreditació de convivència estable degudament provada. Les situacions de matrimoni i parella es consideraran, en tot cas, incompatibles entre elles.
 • - Qualsevol membre de la família del qual, per motius greus de salut o de discapacitat, sigui estrictament necessari que el ciutadà de la Unió es faci càrrec de la seva cura personal.
 • - Fill del ciutadà de la Unió o del seu cònjuge o parella registrada sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci, o s'hagi anul·lat la inscripció registral de la parella, menor de vint-i-un anys o major d'aquesta edat que visqui al seu càrrec o sigui incapaç.
 • - Cònjuge, sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
 • En la resta de supòsits podrà ser:- Parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal i inscrita en un registre públic establert en un Estat membre de la Unió, o en un Estat part de l'Espai Econòmic Europeu i sempre que no s'hagi anul·lat aquesta inscripció. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella estable es consideraran, en tot cas, incompatibles entre elles.- Ascendent directe de la Unió o de l'Espai Econòmic Europeu o del seu cònjuge o parella registrada que visqui al seu càrrec, sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o s'hagi anul·lat la inscripció registral de la parella.- Qualsevol membre de la família que en el país de procedència convisqui amb el ciutadà de la Unió. Es considerarà acreditada la convivència si es demostra de forma fefaent una convivència continuada de 24 mesos en el país de procedència- Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable degudament provada en acreditar l'existència d'un vincle durador.
 • En tot cas, s'entendrà l'existència d'aquest vincle si s'acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que tinguessin descendència en comú, cas en el qual n'hi haurà prou amb l'acreditació de convivència estable degudament provada. Les situacions de matrimoni i parella es consideraran, en tot cas, incompatibles entre elles.
 • Documentació exigible:
 • Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.com
 • Procediment:-
 • Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província on resideixi o en la Comissaria de Policia corresponent. Per tal d'obtenir informació de l'adreça, telèfons i horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Estrangeria es podrà consultar la pàgina: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html.
 • Taxes: l'import és de 10,60 euros, i caldrà abonar-lo abans de l'expedició de la targeta de familiar de ciutadà de la Unió
 • Termini de presentació: tres mesos comptats a partir de la data d'entrada a Espanya. Es lliurarà un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, amb el qual n'hi ha prou per acreditar la situació d'estada legal fins al lliurament de la targeta.
 • Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: el ciutadà de la Unió o d'un altre Estat part, personalment.
 • Expedició de la targeta: Caldrà realitzar l'expedició de la targeta de residència en el termini dels tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud. La resolució favorable té efectes des de la data acreditada d'entrada a Espanya essent familiar de ciutadà de la Unió.
 •  Validesa de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió: la targeta tindrà una validesa de cinc anys a partir de la data d'expedició, o del període previst de residència del ciutadà de la Unió, si aquest període fos inferior a cinc anys.