Targeta de residència permanent de familiar de ciutadà de la UE

Targeta de residència permanent de familiar de ciutadà de la UE

Tindran dret a residir a Espanya amb caràcter permanent els familiars de ciutadà espanyol o d'un Estat membre de la Unió Europea, o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, que no tinguin la nacionalitat d'un d'aquests Estats i que compleixin els requisits que es descriuen.

S'entén per familiars:

 1. El cònjuge, sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, o divorci.
 2. La parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establert a aquests efectes en un Estat membre de la Unió Europea o en un Estat part de l'Espai Econòmic Europeu, i sempre que no s'hagi anul·lat aquesta inscripció, cosa que haurà de ser prou acreditada. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella estable es consideraran, en tot cas, incompatibles entre elles.
 3. Els seus descendents directes, i els del seu cònjuge o parella registrada sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o s'hagi anul·lat la inscripció registral de la parella, menors de vint-i-un anys, majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec o incapaços. S'entendrà que estan a càrrec aquells familiars el sosteniment econòmic dels quals el proporciona el ciutadà de la Unió i necessiten ajuda material per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques.
 4. Els seus ascendents directes, i els del seu cònjuge o parella registrada que visquin al seu càrrec, sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o s'hagi anul·lat la inscripció registral de parella. S'entendrà que estan a càrrec aquells familiars el sosteniment econòmic dels quals el proporciona el ciutadà de la UE i necessiten ajuda material per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques.
 5. Els membres de la seva família que en el país de procedència haguessin estat al seu càrrec o visquessin amb el ciutadà de la Unió.
 6. Els membres de la seva família dels quals, per motius greus de salut o de discapacitat, sigui estrictament necessari que el ciutadà de la Unió s'hagués fet càrrec de la seva cura personal.
 7. La parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable degudament provada en acreditar l'existència d'un vincle durador.

Estats membres de la Unió Europea i estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu:

Alemanya · Àustria · Bèlgica · Bulgària · Xipre · Croàcia · Dinamarca · Eslovàquia · Eslovènia · Espanya · Estònia · Finlàndia · França · Grècia · Hongria · Irlanda · Islàndia*· Itàlia · Letònia · Liechtenstein* · Lituània · Luxemburg · Malta · Noruega* · Països Baixos · Polònia · Portugal · Regne Unit · R. Txeca · Romania · Suècia · Suïssa**

*Estats part en l'Acord Sobre l'Espai Econòmic Europeu.

**Acord de 21 de juny de 1999, entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa, sobre la lliure circulació de personal.

Requisits:

 1. Poder acreditar un dels supòsits següents:

SUPÒSIT 1: ser membre de la família i haver residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys, sempre que es mantingui el vincle familiar que li va donar dret a la residència inicial, i que el ciutadà de la Unió, espanyol o d'un altre Estat part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa compleixi una de les condicions següents: 

 • Ser i haver estat treballador per compte aliè a Espanya, o
 • Ser i haver estat treballador per compte propi a Espanya, o
 • Disposar per a ell i per als membres de la família de prou recursos econòmics per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència. També haurà d'acreditar la tinença d'una assegurança de malaltia pública o privada, contractada a Espanya o en un altre país, que proporcioni cobertura a Espanya equivalent a la proporcionada pel Sistema Nacional de Salut. La valoració de la suficiència de mitjans econòmics s'efectuarà de manera individualitzada i, en tot cas, tenint en compte la situació personal i familiar. Es considerarà prou acreditació per al compliment d'aquest requisit la tinença de recursos que siguin superiors a l'import que cada any fixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per generar el dret a rebre una prestació no contributiva. O,
 • Ser i haver estat estudiant i haver estar matriculat en un centre públic o privat reconegut o finançat per l'administració educativa competent per cursar estudis o formació professional, així com disposar d'una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o en un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya i prou recursos per a ell i els membres de la seva família per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya.SUPÒSIT 3: haver mantingut el dret de residència sota el règim de ciutadans de la Unió a títol personal:
 • SUPÒSIT 2: haver residit a Espanya com a membre de la família@ de ciutadà de la Unió que hagi estat treballador per compte aliè o propi, i hagi adquirit el dret a residència permanent abans que s'acabi el període de residència de cinc anys.
 • Per defunció del ciutadà de la Unió, sempre que el familiar hagué residit a Espanya, en qualitat de membre de la família, abans de la defunció del titular del dret.
 • Per nul·litat del vincle matrimonial, divorci o anul·lació de la inscripció com a parella registrada sempre que s'acrediti algun dels supòsits següents:
  • Que el matrimoni o la situació de parella registrada hagi durat, com a mínim, tres anys fins a l'inici del procediment judicial de nul·litat del matrimoni, del divorci o anul·lació de la inscripció, i dels quals, com a mínim, un any hagi transcorregut a Espanya; o
  • Per tenir atorgada, per mutu acord o decisió judicial, la custòdia dels fills del ciutadà de la Unió; o
  • Per existència de circumstàncies especialment difícils com ara:
   • Haver estat víctima de violència de gènere durant el matrimoni o la situació de parella registrada; o
   • Per haver estat sotmès a tràfic d'éssers humans pel seu cònjuge o parella durant el matrimoni o la situació de parella registrada; o
  • Per acreditar la vigència de resolució judicial o mutu acord entre les parts que determini el dret a visita del familiar, al fill menor, que resideix a Espanya
  • El membre de la família haurà de complir, a més, una de les condicions següents:
 • Ser i haver estat treballador per compte aliè a Espanya, o
 • Ser i haver estat treballador per compte propi a Espanya, o
 • Disposar i haver disposat de prou recursos econòmics per a ell i els membres de la famíla per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya, i d'una assegurança de malaltia pública o privada, contractada a Espanya o en un altre país, que proporcioni cobertura a Espanya equivalent a la proporcionada pel Sistema Nacional de Salut, o
 • Ser i haver estat estudiant i estar matriculat en un centre públic o privat reconegut o finançat per l'administració educativa per cursar estudis o formació professional, així com disposar d'una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya i garantir que disposa de prou recursos per a ell i els membres de la seva família per no esdevenir una càrrega per a l'assistència social d'Espanya.
 • SUPÒSIT 4: residir a Espanya com a membre de la família de ciutadà de la Unió, que mor en el curs de la seva vida activa, amb anterioritat a l'adquisició del dret a residència permanent, sempre que concorrin alguna de les circumstàncies següents:
 • Que el ciutadà de la Unió hagués residit de forma continuada, en la data de la defunció, com a mínim, dos anys.
 • Que la defunció hagi estat producte d'un accident de treball o malaltia professional.
 • Que el cònjuge del ciutadà de la Unió fos ciutadà espanyol i hagués perdut la nacionalitat espanyola com a conseqüència del matrimoni amb el difunt.Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.com
 • Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: el ciutadà de la Unió o d'un altre Estat part, personalment.
 • En el supòsit de caducitat de la targeta, caldrà presentar la sol·licitud dins del mes anterior a la caducitat de la targeta de residència, i també es pot presentar dins dels tres mesos posteriors sense perjudici de la sanció administrativa corresponent. Es lliurarà un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, amb el qual n'hi ha prou per acreditar la situació d'estada legal fins al lliurament de la targeta.- Expedició de la targeta: Caldrà realitzar l'expedició de la targeta de residència en el termini dels tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud.
 • Validesa de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió: la targeta té una validesa de deu anys a partir de la data d'expedició i es renovarà de manera automàtica.
 • Taxa: l'import és de 10,60 euros i caldrà abonar-la abans de l'expedició de la targeta de familiar de ciutadà de la Unió.
 •  Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província on resideixi o en la Comissaria de Policia corresponent. Per tal d'obtenir informació de l'adreça, telèfons i horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Estrangeria es podrà consultar la pàgina: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html.
 • Documentació exigible:

  Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.com

  Procediment:

  - Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: el ciutadà de la Unió o d'un altre Estat part, personalment.

  - Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província on resideixi o en la Comissaria de Policia corresponent. Per tal d'obtenir informació de l'adreça, telèfons i horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Estrangeria es podrà consultar la pàgina: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html.

  - En el supòsit de caducitat de la targeta, caldrà presentar la sol·licitud dins del mes anterior a la caducitat de la targeta de residència, i també es pot presentar dins dels tres mesos posteriors sense perjudici de la sanció administrativa corresponent. Es lliurarà un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, amb el qual n'hi ha prou per acreditar la situació d'estada legal fins al lliurament de la targeta.

  - Taxa: l'import és de 10,60 euros i caldrà abonar-la abans de l'expedició de la targeta de familiar de ciutadà de la Unió.

  - Expedició de la targeta: Caldrà realitzar l'expedició de la targeta de residència en el termini dels tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud.

  Validesa de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió: la targeta té una validesa de deu anys a partir de la data d'expedició i es renovarà de manera automàtica.