Nacionalitat per Llei de Memòria Democràtica

Qui pot sol·licitar la nacionalitat espanyola per Llei de Memòria Democràtica?

La Llei de Memòria Democràtica, també coneguda com la Llei de Néts d'Espanya, estableix a la seva  Disposició Addicional Vuitena  els supòsits següents:

a) Els nascuts fora d'Espanya de pare o mare, avi o àvia, que originàriament haguessin estat espanyols, i que, com a conseqüència d'haver patit exili per raons polítiques, ideològiques o de creença o d'orientació i identitat sexual, haguessin perdut o renunciat a la nacionalitat espanyola, poden optar a la nacionalitat espanyola, a l'efecte de l'article 20 del Codi civil. 

Amb la instrucció governamental que desenvolupa el text legal, la condició de persona exiliada no es demanarà com a requisit indispensable en aquest tipus de sol·licituds.

b) Els fills i filles nascuts a l'exterior de dones espanyoles que van perdre la nacionalitat per casar-se amb estrangers  abans de l'entrada en vigor de la Constitució de 1978. 

c) Els fills i les filles majors d'edat d'aquells espanyols als quals els va ser reconeguda la seva nacionalitat d'origen en virtut del dret d'opció  d'acord amb el que disposa aquesta llei o la disposició addicional setena de la Llei 52/2007, de 26 de desembre. Recomanem aquesta opció per als fills de pare o mare que acaben de sol·licitar la nacionalitat amb la vigent Llei de Memòria Democràtica 

 

Documentació necessària per obtenir la nacionalitat espanyola per Llei de Memòria Democràtica

  • Document que acrediti la identitat del sol·licitant.
  • Certificació literal de naixement del sol·licitant, expedida pel Registre Civil local en què consti inscrita. 

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Per al supòsit del paràgraf primer de l'apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2022.  

  • Certificació literal de naixement del pare, mare, avi o àvia del sol·licitant, que originàriament haguessin estat espanyols .
  • Si la sol·licitud es formula com a nét/a d'avi/a originàriament espanyol/a, s'aportarà, a més, certificació literal de naixement del pare o mare –el que correspongui a la línia de l'avi/a espanyols– del sol·licitant.
  • La documentació que acrediti la condició d'exiliat del pare, mare, avi o àvia a què fa referència l'apartat 3 (prova de la condició d'exiliat). 

Per al supòsit de l'apartat 1. a) de la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2022. 

  • Certificació literal de naixement de la mare espanyola del sol·licitant.
  • Certificat literal de matrimoni de la mare amb estranger contret abans del 29 de desembre de 1978, expedida pel Registre Civil en què consti inscrit.
  • Per a matrimonis formalitzats entre el 5 d'agost de 1954 i el 28 de desembre de 1978, ambdós inclosos, cal aportar, a més, documentació que acrediti l'adquisició per la mare de la nacionalitat del marit i document acreditatiu de la legislació estrangera en matèria d'adquisició de la nacionalitat per matrimoni vigent a la data en què aquest va tenir lloc. Aquests dos documents no seran necessaris quan es tracti de matrimonis formalitzats abans del 5 d'agost de 1954, ja que els serà aplicable el que disposa l'article 22 del Codi Civil en la redacció originària, és a dir, «la dona casada segueix la condició i nacionalitat del seu marit». 

Per al supòsit de l'apartat 1.b) de la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2022. 

Certificació literal espanyola de naixement del pare o de la mare dels sol·licitants majors que optin a la nacionalitat espanyola, en haver-se reconegut als progenitors la nacionalitat espanyola d'origen en virtut del dret d'opció d'acord amb el que disposa la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2022 o en la disposició addicional setena de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, quan la sol·licitud es presenti en un Registre Civil diferent d'aquell en què es troba inscrit el naixement del pare o de la mare.

On sol·licitar-la?

La sol·licitud s'haurà de presentar personalment al registre civil o Oficina consular del domicili de l'interessat, juntament amb una fotocòpia d'aquesta sol·licitud, que serà segellada al registre civil i tornada a l'interessat perquè li serveixi de justificació d'haver presentat en termini la sol·licitud.

En quin termini es pot sol·licitar?

Amb l'actual pròrroga atorgada pel Govern, aquesta declaració es podrà formalitzar fins a l'octubre del 2025.

¿T'han quedat dubtes sobre com tramitar?

Demana cita