Golden Visa, visat de residència per inversió

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre el visat de residència per inversió Golden Visa.

 

QUÈ ÉS LA GOLDEN VISA?

El visat Golden Visa o permís de residència per inversió a Espanya és una autorització de residència per a inversors estrangers no residents a la UE que facin una inversió important de capital a Espanya.

 

REQUISITS PER AL VISAT DE RESIDÈNCIA PER INVERSIÓ

Poden sol·licitar un visat o autorització de residència per a inversors aquells estrangers no residents a la UE que facin una inversió significativa de capital a:

 • Adquisició d'immobles  a Espanya amb una inversió de valor o superior a 500.000 euros per cada sol·licitant.
 • Actius financers,  realitzant una inversió inicial per un valor igual o superior a:
  1. Dos milions d'euros en títols de deute públic espanyol, o
  2. Un milió d'euros en accions o participacions socials de societats de capital espanyoles amb una activitat real de negoci o
  3. Un milió d'euros en fons d'inversió, fons d'inversió de caràcter tancat o fons de capital risc constituïts a Espanya, inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, o de la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, o
  4. Un milió d'euros en dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.

Projecte empresarial  haurà d'aportar un informe favorable que s'ha d'obtenir prèviament a la sol·licitud del visat o l'autorització de residència i per a l'emissió del informe esmentat haurà de presentar: Projecte empresarial que hagi de ser desenvolupat a Espanya, justificant, almenys, una de les següents condicions:

 1. Creació de llocs de treball.
 2. Realització d'una inversió amb impacte socioeconòmic de rellevància en l'àmbit geogràfic en què es desenvoluparà l'activitat.
 3. Aportació rellevant a la innovació científica i/o tecnològica.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL·LICITAR LA GOLDEN VISA

 • Passaport actualitzat.
 • Assegurança mèdica privada amb alguna entitat que operi a Espanya.
 • Certificat d'antecedents penals postil·lat
 • Acreditació de mitjans econòmics suficients.
 • Acreditació de la realització de la inversió.  La quantitat mínima exigida equival al 400% de l'IPREM. A aquesta quantitat cal afegir-hi el 100% de l'IPREM per cada familiar.

 

DEPENENT DEL TIPUS D'INVERSIÓ

 1. Deute públic: certificat d'entitat financera o del bàndol d'Espanya.
 2. Accions no cotitzades: declaració d'inversió realitzada al Registre d'Inversions Exteriors del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
 3. Accions cotitzades: certificat d'intermediari financer registrat degudament registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o al Banc d'Espanya, on consti que l'interessat ha efectuat la inversió a efectes d'aquesta norma.
 4. Fons d'inversió en deute públic: certificat de l'entitat financera o del Banc d'Espanya on s'indiqui que el sol·licitant és el titular únic de la inversió per a un període igual o superior a 5 anys.
 5. Fons d'inversió de caràcter tancat o fons de capital risc constituïts a Espanya, es presentarà un certificat de la societat gestora del fons, constituïda a Espanya, degudament registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en què consti que l'interessat ha efectuat una inversió d'almenys un milió d'euros en un fons o fons sota la gestió.
 6. Dipòsit bancari: certificat de l'entitat financera on consti que el sol·licitant és l'únic titular.
 7. Immobles: certificat de domini i càrregues del Registre de la Propietat i escriptura de la compra.
 8. Si la compra de l'immoble no s'ha formalitzat: contracte d'arres formalitzat en escriptura pública, amb un certificat d'una entitat financera establerta a Espanya on es constati que el sol·licitant disposa d'un dipòsit bancari indisponible amb la quantitat necessària per a l'adquisició
 9. Projecte empresarial: Informe favorable emès per ENISA

 

QUI POT DEMANAR-HO? 

El mateix inversor o un representant degudament acreditat adjuntant la sol·licitud segons el model oficial.

 

QUIN TIPUS DE VISAT O AUTORITZACIÓ S'OBTÉ?

Visat : quan el sol·licitant es troba fora d'Espanya, obtindrà un visat per, si ho desitja, residir i treballar a tot el territori nacional. 

 • El termini de durada del visat és d'1 any .
 • En cas de contracte d'arres, la durada del visat serà de 6 mesos.
 • Transcorregut l'any, heu de sol·licitar una autorització de residència.

Autorització de residència: quan el sol·licitant es troba legalment a Espanya, obtindrà un permís de  3 anys  per, si ho desitja, residir i treballar a tot el territori nacional.

Un cop complert aquest termini, els inversors estrangers que estiguin interessats a residir a Espanya per una durada superior podran sol·licitar la renovació de l'autorització de residència per períodes successius de 5 anys, sempre que es mantinguin les condicions que van generar el dret.

 

ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE RESIDÈNCIA PER INVERSIÓ A ESPANYA?

 • Visat: En cas de trobar-te fora d'Espanya, primer hauràs de sol·licitar el visat al Consolat d'Espanya al teu país de residència. 
 • Autorització de residència: En cas de trobar-te regularment a Espanya sol·licitaràs l'autorització de residència a la UGE