Residència de llarga durada i llarga durada UE

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència de llarga durada i la residència de llarga durada UE a Espanya.

 

QUIN TIPUS DE PERMÍS DE RESIDÈNCIA OBTENS AMB LA RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA?

La Residència de Llarga Durada és una autorització de caràcter indefinit que permet a un ciutadà estranger viure i treballar, tant per compte aliè com per compte propi, a Espanya.

La via principal per accedir a la residència de llarga durada és pel fet d'haver residit de manera legal i continuada a Espanya durant 5 anys i totes dues són de caràcter indefinit.

La diferència més rellevant entre la Residència de Llarga durada i la Residència de Llarga durada-UE és que per sol·licitar la Residència de Llarga durada-UE és necessari estar treballant a Espanya de forma estable i comptar amb assistència sanitària.

Un dels avantatges de la Residència de Llarga durada-UE és que podrà en un futur desplaçar-se de manera molt més fàcil a qualsevol país de la UE i establir-s'hi per treballar. Això no vol dir que la targeta de llarga durada UE porti implícit un permís de treball i residència per a la UE, sinó que amb els tràmits previs, el país de destinació li canviaria aquesta targeta per l'homòloga o més similar al seu territori.

 

REQUISITS PER TREBALLAR A UN ALTRE PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA

Molts pensen que tant la Residència de Llarga Durada com la Residència de Llarga Durada UE són targetes amb què podràs treballar de manera directa en un altre país, i realment no és així.

Realment són per residir i treballar a Espanya. És cert que amb la Residència de Llarga Durada UE podràs accedir a un altre permís o targeta al teu país europeu de destinació, però igualment hauràs de fer les gestions oportunes i sota els requisits establerts al país de destinació.

Si tens una Residència de Llarga Durada, podràs circular lliurement per territori Schengen, però si decideixes quedar-te a un altre país de la Unió Europea més de tres mesos, hauràs de gestionar el permís corresponent complint els requisits establerts a aquest país. 

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL I REQUISITS PER OBTENIR LA RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA I LLARGA DURADA UE

 1. Imprès de sol·licitud en model oficial (EX11) per duplicat, degudament emplenat i signat per l'estranger.
 2. Còpia del passaport complet, títol de viatge o cèdula dinscripció en vigor.
 3. Si és resident: si escau, informe emès per les autoritats autonòmiques, o les competents en cada cas, o del centre educatiu que acrediti l'escolarització dels menors al seu càrrec que estiguin en edat d'escolarització obligatòria.  
 4. Si no sou resident a Espanya en el moment de la sol·licitud, certificat d'antecedents penals expedit per les autoritats del país d'origen o del país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys.
 5. Principals supòsits:
  • Haver residit legalment i de manera continuada en territori espanyol durant cinc anys.
   La continuïtat no es veurà afectada per absències del territori espanyol de fins a sis mesos continuats, sempre que la suma no superi deu mesos dins dels cinc anys. Si és per motius laborals, no podrà superar el total d'un any dins dels cinc anys requerits.
  • Haver residit cinc anys continuats com a titular de Targeta Blava UE a la Unió Europea, sempre que els dos anys immediatament anteriors a la data de sol·licitud aquesta residència s'hagi produït en territori espanyol.
   La continuïtat no es veurà afectada per absències de la Unió Europea de fins a dotze mesos continuats, sempre que la suma no superi el total de divuit mesos dins dels cinc anys de residència requerits.
  • Ser resident beneficiari d'una pensió de jubilació contributiva, inclosa dins l'acció protectora del sistema espanyol de la Seguretat Social.
  • Ser resident beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, en la modalitat contributiva, inclosa dins l'acció protectora del sistema espanyol de la Seguretat Social o de prestacions anàlogues a les anteriors obtingudes a Espanya i consistents en una renda vitalícia, no capitalitzable, suficient per al sosteniment.
  • Ser resident i haver nascut a Espanya i en arribar a la majoria d'edat haver residit a Espanya de manera legal i continuada durant, almenys, els tres anys consecutius immediatament anteriors a la sol·licitud.
  • Haver estat espanyol d'origen i haver perdut la nacionalitat espanyola.
  • Ser resident que en arribar a la majoria d'edat hagi estat sota la tutela d'una entitat pública espanyola durant els cinc anys immediatament anteriors de manera consecutiva.
  • Ser apàtrida, refugiat o beneficiari de protecció subsidiària, trobar-se en territori espanyol i haver-li estat reconegut el respectiu estatut a Espanya.
  • Haver contribuït notòriament al progrés econòmic, científic o cultural d'Espanya, o a la projecció d'Espanya a l'exterior. En aquests supòsits, correspondrà al titular del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la concessió de l'autorització de residència de llarga durada, amb l'informe previ del titular del Ministeri de l'Interior.

En cas de sol·licitar llarga durada UE a banda dels requisits anteriorment detallats caldrà estar treballant a Espanya de manera estable i comptar amb assistència sanitària.

IMPORTANT: Els documents expedits fora del territori espanyol han d'estar legalitzats o postil·lats i traduïts mitjançant traductor jurat autoritzat pel Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.

 

DEMANAR EL TIE LLARGA DURADA O LLARGA DURADA-UE

El sol·licitant exhibirà en el moment del tràmit d'empremta:

 1. Sol·licitud de targeta d'identitat d'estranger, en model oficial (EX17).
 2. Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta.
 3. Una foto recent en color, en fons blanc, mida carnet.
 4. Resolució favorable de concessió
 5. Justificant de la cita
 6. Passaport en vigor

Els titulars d'una autorització de residència de llarga durada han de sol·licitar la renovació de la targeta d'identitat d'estranger cada cinc anys. 

 

AUTORITZACIÓ DE LLARGA DURADA O LLARGA DURADA UE DENEGADA

Si pel contrari reps una resolució on et deneguen la teva llarga durada o llarga durada UE, es podrà interposar un recurs de reposició per denegació en el termini d'un mes des de la seva notificació. També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.