Residència menor nascut a Espanya

A continuació et detallem tot el que cal saber per obtenir la residència de menor nascut a Espanya.

 

QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ S'OBTÉ?

És una autorització de residència per a fills nascuts a Espanya d'estrangers que estiguin residint legalment a Espanya i adquiriran la mateixa autorització de residència de la qual en sigui titular el progenitor.

 

REQUISITS PER OBTENIR LA RESIDÈNCIA COM A MENOR NASCUT A ESPANYA

 1. No ser ciutadà comunitari, ni familiar d'un ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa al qual sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 2. Que el fill hagi nascut a Espanya.
 3. Que el progenitor (qualsevol) sigui resident legal.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL PERMÍS DE RESIDÈNCIA COM A MENOR NASCUT A ESPANYA

 1. Imprès per duplicat, degudament emplenat i signat pel pare o mare del menor, que podrà ser:
  • Si se sol·licita residència temporal: EX-01
  • Si se sol·licita residència de llarga durada: EX-11
 1. Còpia del passaport complet, títol de viatge o cèdula d'inscripció en vigor del menor.
 2. Certificat de naixement del menor.
 3. Certificat d'empadronament juntament amb el progenitor.

IMPORTANT: quan s'aportin documents d'altres països hauran d'estar traduïts al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud i legalitzat per l'Oficina consular d'Espanya amb jurisdicció al país on s'ha expedit aquest document o, si escau , pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació excepte en el cas que l'Autoritat competent del país emissor hagi estat postil·lat aquest document segons el Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961 i llevat que aquest document estigui exempt de legalització en virtut de Conveni Internacional.

 

SOL·LICITAR EL TIE COM A MENOR NASCUT A ESPANYA FILL DE RESIDENT

El sol·licitant exhibirà en el moment del tràmit d'empremta el passaport o títol de viatge o cèdula d'inscripció del menor per acreditar la identitat i aportarà:

 1. Sol·licitud de targeta d'identitat d'estranger, en model oficial (EX-17)  
 2. Justificant de l'abonament de la taxa 
 3. Una foto recent en color, en fons blanc, mida carnet.
 4. Resolució favorable
 5. Justificant de cita prèvia

Per a les renovacions de les autoritzacions se seguiran els tràmits i el procediment establert per a les autoritzacions de residència dels familiars reagrupats.

Les autoritzacions de residència concedides habilitaran per treballar sense cap tràmit quan els titulars arribin a l'edat laboral.

 

AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA DE MENOR NASCUT A ESPANYA  DENEGADA

Si, per contra, reps una resolució on et deneguen la residència del teu fill nascut a Espanya, es pot interposar un recurs de reposició per denegació en el termini d'un mes des de la notificació.

També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.