Residència d'estranger menor no nascut a Espanya

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre el permís de residència per a menors no nascuts a Espanya.

 

DE QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ ES TRACTA?

És una autorització de residència que es podrà concedir als estrangers menors no nascuts a Espanya, fills d'estrangers amb residència legal a Espanya, així com als menors subjectes legalment a la tutela d'un ciutadà o institució espanyols o d'un estranger resident legal a Espanya, amb la mateixa validesa que el progenitor.

 

REQUISITS PER OBTENIR LA RESIDÈNCIA COM A MENOR NO NASCUT A ESPANYA

 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 2. Acreditar una permanència continuada a Espanya del menor durant un període mínim de dos anys.
 3. Que els pares o tutors acreditin ocupació o recursos econòmics suficients per atendre les necessitats de la família.
 4. Que els seus pares o tutors acreditin disposar d'habitatge adequat.
 5. En el cas que el menor estigui en edat d'escolarització obligatòria, que s'acrediti que ha estat matriculat en un centre d'ensenyament durant la seva permanència a Espanya.

 

DOCUMENTACIÓ PER OBTENIR LA RESIDÈNCIA COM A MENOR NO NASCUT A ESPANYA

 1. Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-01) per duplicat, degudament emplenat i signat pel pare, mare o tutor. 
 2. Còpia del passaport complet, títol de viatge o cèdula d'inscripció en vigor del menor.
 3. Documentació acreditativa del parentiu amb resident legal, o tutela amb ciutadà o institució.
 4. Documentació identificativa del sol·licitant, que podrà ser:
  • En cas de ser tutelat per espanyol: DNI.
  • En cas de ser fill o tutelat per resident legal: autorització de residència del pare o la mare.
 5. Documentació acreditativa de la permanència a Espanya durant un mínim de dos anys.
 6. Certificat que acrediti haver estat matriculat en un centre d'ensenyament, si escau.
 7. En cas de ser fill d'estranger resident o tutelat per espanyol o estranger resident a Espanya:
  • Documentació acreditativa de l'ocupació i/o recursos econòmics suficients per atendre les necessitats de la família, que podrà ser acreditada per qualsevol mitjà de prova i que podrà ser:
   • En cas de realitzar activitat per compte d'altri, còpia del contracte de treball i declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'any anterior.
   • Si l'activitat que realitza és per compte propi, acreditació de l'activitat que realitza i declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al any anterior.
   • Si no es fa activitat lucrativa: xecs certificats, xecs de viatge o cartes de pagament o targetes de crèdit, acompanyades d'una certificació bancària de la quantitat disponible com a crèdit.
  • Informe sobre la disponibilitat d'habitatge adequat expedit per la comunitat autònoma o, si l'ha autoritzat, per la corporació local del lloc de residència.

 

IMPORTANT: quan s'aportin documents d'altres països hauran d'estar traduïts al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud i legalitzat per l'Oficina consular d'Espanya amb jurisdicció al país on s'ha expedit aquest document o, si escau , pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació excepte en el cas que l'Autoritat competent del país emissor hagi estat postil·lat aquest document segons el Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961 i llevat que aquest document estigui exempt de legalització en virtut de Conveni Internacional.

 

SOL·LICITAR EL TIE COM A MENOR NO NASCUT A ESPANYA FILL DE RESIDENT

El sol·licitant exhibirà en el moment del tràmit d'empremta el passaport o títol de viatge o cèdula d'inscripció del menor per acreditar la identitat i aportarà:

 1. Sol·licitud de targeta d'identitat d'estranger, en model oficial (EX-17)  
 2. Justificant de l'abonament de la taxa 
 3. Una foto recent en color, en fons blanc, mida carnet.
 4. Resolució favorable
 5. Justificant de cita prèvia

Per a les renovacions de les autoritzacions se seguiran els tràmits i el procediment establert per a les autoritzacions de residència dels familiars reagrupats.

Les autoritzacions de residència concedides habilitaran per treballar sense cap tràmit quan els titulars arribin a l'edat laboral.

 

RESIDÈNCIA DE MENOR NO NASCUT A ESPANYA FILL DE RESIDENT DENEGADA

Si, per contra, reps una resolució on et deneguen la residència del teu fill nascut a Espanya, es pot interposar un recurs de reposició per denegació en el termini d'un mes des de la notificació.

També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.