Renovació de l'autorització de residència i treball per compte d'altri

A continuació et detallem tot el que necessites saber sobre la renovació de l'autorització de residència i treball per compte d'altri .

 

QUIN TIPUS DE PERMÍS OBTENS EN RENOVAR LA TARGETA DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE ALIÈ?

Obtens una  autorització de residència temporal i treball per compte aliè renovat amb validesa per quatre anys.

La renovació de l'autorització de residència i treball per compte d'altri permet l'exercici de qualsevol ocupació a qualsevol part del territori nacional.

 

REQUISITS PER RENOVAR LA TARGETA DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE ALIÈ

 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països, als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 2. No tenir antecedents penals a Espanya.
 3. No tenir prohibida l'entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable a l'espai territorial de països amb què Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 4. Si s'escau, acreditar l'escolarització dels menors a càrrec seu en edat d'escolarització obligatòria.
 5. Abonar les taxes per tramitació de l'autorització de residència temporal i la relativa a l'autorització de treball per compte aliè.
 6. Poder acreditar un dels supòsits següents:

a) Quan s'acrediti la continuïtat en la relació laboral que va donar lloc a la concessió de l'autorització la renovació de la qual es pretén.
b) Quan el treballador hagi tingut un període d'activitat laboral d'almenys tres mesos per any, i el treballador estigui en alguna de les circumstàncies següents:

  1. Hagi subscrit un contracte de treball amb un nou ocupador d'acord amb les característiques de la seva autorització per treballar, i figuri en situació d'alta o assimilada a l'alta en el moment de sol·licitar la renovació.
  2. Disposi d'un nou contracte que reuneixi els requisits establerts a l'article 64 i amb inici de vigència condicionat a la concessió de renovació.
  3. Que la relació laboral que va donar lloc a l'autorització la renovació de la qual es pretén es va interrompre per causes alienes a la seva voluntat, i que ha buscat activament ocupació, mitjançant la inscripció al Servei Públic d'Ocupació competent com a demandant d'ocupació.

c) Quan el treballador es trobi en alguna de les situacions previstes a l'article 38.6 b) i c) de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener.
d) D'acord amb l'article 38.6.d) de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, quan:

  1. El treballador acrediti que s'ha trobat treballant i en alta en el règim corresponent de la Seguretat Social durant un mínim de nou mesos en un període de dotze, o de divuit mesos en un període de vint-i-quatre, sempre que la seva darrera relació laboral s'ha interromput per causes alienes a la seva voluntat i hagi buscat activament ocupació.
  2. El cònjuge complís amb els requisits econòmics per reagrupar el treballador. Es procedirà igualment a la renovació, quan el requisit sigui complert per la persona amb què l'estranger mantingui una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal en els termes previstos en matèria de reagrupació familiar.
  3. En els supòsits d'extinció del contracte de treball o suspensió de la relació laboral com a conseqüència que la treballadora sigui víctima de violència de gènere.

DOCUMENTACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LA TARGETA DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE ALIÈ

 • Imprès model oficial EX03, signat i degudament emplenat per l'interessat
 • Còpia completa del passaport o títol de viatge en vigor.
 • En cas de tenir al seu càrrec menors en edat d'escolarització obligatòria, informe emès per les autoritats competents, autonòmiques o estatals, o del centre educatiu.
 • Es podrà presentar per a la valoració per l'Oficina d'Estrangeria, informe d'integració de la comunitat autònoma del seu lloc de residència, on consti la participació en accions formatives i el coneixement de les llengües oficials.
 • Documentació segons el supòsit pel qual se sol·licita la renovació:
  • Si es continua amb la relació laboral que va donar origen a la concessió de l'autorització que es renovarà.
   • No cal presentar cap altre document
  • Si podeu acreditar la realització de l'activitat durant un mínim de tres mesos per any, heu d'acreditar trobar-vos en alguns d'aquests supòsits:
   • S'ha subscrit un nou contracte de treball i figurar en situació d'alta o assimilada al moment de la sol·licitud. Documentació a aportar: No cal presentar cap altre document.
   • Disposa d'un nou contracte de treball que garanteixi l'activitat laboral del treballador. Documentació a aportar: Còpia del nou contracte de treball.
   • Has d'acreditar que la relació laboral que va donar origen a l'autorització es va interrompre per causes alienes al treballador i que has cercat activament feina.
  • Si teniu atorgada prestació contributiva.
   • Heu d'aportar documentació que acrediti de la concessió de la prestació contributiva.
  • Si sou beneficiari d'una prestació econòmica assistencial de caràcter públic destinada a assolir-ne la inserció social o laboral.
   • Podeu aportar la concessió de la prestació assistencial.
  • Si la relació laboral es va suspendre o va extingir com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere.
   • Documentació que acrediti que ets víctima de violència de gènere (entre d'altres, podrà presentar ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal).
   • Acreditació que la relació laboral es va suspendre o va extingir com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere.
  • Si es pot acreditar haver estat treballant i en alta a la Seguretat Social durant un mínim de nou mesos en un període de dotze, o de divuit mesos en un període de vint-i-quatre.
   • Heu de provar que la relació laboral que va donar origen a l'autorització es va interrompre per causes alienes al treballador.
   • Acreditació que el treballador ha buscat activament feina.
  • Si el cònjuge o la parella de fet del treballador disposa dels requisits econòmics suficients per reagrupar el treballador.
   • Heu d'acreditar la relació conjugal o de parella de fet.
   • Acreditació dels mitjans econòmics.

 

QUIN TERMINI TINC PER RENOVAR EL MEU PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE ALIÈ?

Podeu renovar durant els 60 dies naturals previs a la data d'expiració de l'autorització. També es pot sol·licitar dins dels 90 dies naturals posteriors a la data en què hagi finalitzat la vigència de l'autorització, sense perjudici de la possibilitat que sigui incoat el procediment sancionador corresponent.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE

La presentació de la sol·licitud dins el termini prorroga la validesa de l'autorització anterior fins a la resolució del procediment.

 

DEMANAR EL TIE DE LA RENOVACIÓ

En el termini d'un mes des de la notificació de la renovació o, el treballador haurà de sol·licitar, personalment, la Targeta d'Identitat d'Estrangers a l'Oficina d'Estrangeria o la Comissaria de Policia de la província on s'hagi tramitat l'autorització.

El sol·licitant exhibirà en el moment del tràmit d'empremta el passaport o el títol de viatge per acreditar-ne la identitat i aportarà:

 1. Sol·licitud de targeta d'identitat d'estranger, en model oficial (EX 17)
 2. Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta
 3. Una fotografia recent en color, en fons blanc, mida carnet.
 4. Justificant de la cita prèvia
 5. Resolució favorable de la renovació.

 

RENOVACIÓ AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL DENEGADA

Si, per contra, reps una resolució on et deneguen la renovació de la teva residència temporal i treball per compte d'altri, es podrà interposar un recurs de reposició per denegació en el termini d'un mes des de la notificació.

També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.