Autorització de residència i treball per compte propi

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre l'autorització de residència i treball per compte propi.

 

QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ S'OBTÉ?

És una autorització de residència temporal i treball a un estranger no resident a Espanya per fer una activitat professional per compte propi, amb validesa d'un any renovable.

 

REQUISITS DE L'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE PROPI

 • No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 • No trobar-se irregularment al territori espanyol.
 • Mancar d'antecedents penals  a Espanya i als seus països anteriors de residència per delictes existents a l'ordenament espanyol.
 • No tenir prohibida l'entrada a Espanya  i no figurar com a rebutjable a l'espai territorial de països amb què Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 • No trobar-se, si escau,  dins el termini de compromís de no retorn  a Espanya que l'estranger hagi assumit en retornar voluntàriament al país d'origen.
 • Complir els requisits que la legislació vigent exigeix ​​per a l'obertura i el funcionament  de l'activitat projectada.
 • Posseir la  qualificació professional  exigible o experiència acreditada, suficient en l'exercici de l'activitat professional, així com si escau la col·legiació quan així es requereixi.
 • Poder acreditar que  la inversió prevista sigui suficient  i la incidència, si escau, a la creació d'ocupació.
 • Abonar les  taxes  per tramitació de l'autorització de residència temporal i la relativa a l'autorització de treball per compte propi.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A L'OBTENCIÓ DE LA RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE PROPI

 • Imprès de sol·licitud en model oficial EX07  per duplicat, degudament emplenat i signat.
 • Còpia completa del passaport  o títol de viatge en vigor.
 • En activitats comercials minoristes i prestació dels serveis enumerats a l'Annex de la Llei 12/2012, que es realitzin en establiments permanents,  la superfície útil dels quals sigui igual o inferior a 750 metres quadrats, declaració responsable o comunicació prèvia  (en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015) i, si escau, justificant de pagament del tribut corresponent. A la resta d'activitats i prestacions de serveis professionals, relació de les  autoritzacions o llicències  que s'exigeixin per a la instal·lació, obertura o funcionament de l'activitat projectada o per a l'exercici professional, indicant la situació en què es troben els tràmits per aconseguir-los, incloent, si escau, les certificacions de sol·licitud davant els organismes corresponents.
 • Còpia de la documentació que  acrediti posseir la capacitació  i, si és el cas, la qualificació professional legalment exigida per a l'exercici de la professió, així com l'homologació  i/o reconeixement, i si és el cas col·legiació, per a l'exercici de la professió en el cas de professions regulades a Espanya.
 • Còpia de la documentació que acrediti la suficiència de la inversió prevista per a la implantació del projecte i sobre la incidència, si escau, en la creació docupació, incloent com a tal l'autoocupació.

Nota important:  quan s'aportin documents d'altres països hauran d'estar  traduïts al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud i legalitzats per l'autoritat competent o postil·lats segons conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961 i llevat que aquest document estigui exempt de legalització en virtut de conveni internacional.

El subjecte legitimat per presentar la sol·licitud és l'estranger al Consolat d'Espanya al país d'origen o on el Consolat on tingui fixada la residència legal.

El Consolat d'Espanya és l'òrgan que recull tota la documentació de la sol·licitud de l'autorització, que remet tota aquesta informació a l'Oficina d'Estrangeria on l'interessat vol posar en marxa el negoci. Per tant, és realment l'Oficina d'Estrangeria la que concedeix o no l'Autorització de Residència per compte propi. A la comunitat autònoma de Catalunya té competència per resoldre la Generalitat de Catalunya. 

Un cop l'Oficina d'Estrangeria concedeixi o denegui l'autorització de residència, és remesa al Consolat perquè aquest pugui notificar aquesta resolució al sol·licitant.

 

CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER COMPTE PROPI

Si l'autorització de residència i treball per compte propi és concedida, el treballador disposa d'un mes des de la notificació per sol·licitar personalment el visat, a la missió diplomàtica o oficina consular a la demarcació de la qual resideixi. A la sol·licitud haurà d'acompanyar:

 1. Passaport ordinari o títol de viatge reconegut com a vàlid a Espanya amb una vigència mínima de quatre mesos.
 2. Certificat d'antecedents penals expedit per les autoritats del país d'origen o del país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys.
 3. Certificat mèdic.
 4. Justificant d'haver abonat la taxa del visat.

La missió diplomàtica ha de resoldre sobre la sol·licitud en el termini d'un mes.

Notificada la concessió del visat, si escau, el treballador l'haurà de recollir personalment en el termini d'un mes des de la data de notificació. Si no s'efectua la recollida en el termini esmentat, s'entendrà que ha renunciat i es produirà l'arxiu de l'expedient.

Un cop recollit el visat, el treballador haurà d'entrar al territori espanyol en el termini de vigència del visat, que serà de tres mesos.

A partir de l'entrada a Espanya, el treballador disposa de tres mesos perquè se n'efectuï l'afiliació, l'alta i la posterior cotització en els termes establerts per la normativa de Seguretat Social que sigui aplicable.

 

SOL·LICITAR EL TIE A LA COMISSARIA DE POLICIA CORRESPONENT

En aquest punt el treballador estranger podrà sol·licitar la targeta física i per això necessitarà:

 • Sol·licitud de targeta d'identitat d'Estranger, en model oficial (EX17)
 • Justificant de l'abonament de la taxa  de la targeta
 • Passaport en vigor
 • Resolució favorable de la residència i treball inicial
 • Alta en Seguretat social com a treballador per compte propi
 • 1 foto en color, en fons blanc, mida carnet.
 • Justificant de cita prèvia.

 

AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE PROPI

Si, per contra, rep una resolució on es denega l'autorització, es podrà interposar un recurs de reposició per denegació en el termini d'un mes des de la seva notificació. També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.