Residència per arrelament per formació

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la residència per arrelament per a la formació.

 

QUIN TIPUS D'AUTORITZACIÓ ÉS L'ARRELAMENT PER A LA FORMACIÓ?

L'arrelament per a la formació és una autorització de residència per a ciutadans estrangers que són a Espanya en situació irregular i acreditin la permanència continuada a Espanya durant mínim 2 anys. 

L'obtenció d'una autorització de residència per fer una formació permetrà, una vegada superada aquesta formació i presentat un contracte de treball, sol·licitar una autorització de residència i treball.

  

QUIN TIPUS DE PERMÍS DE RESIDÈNCIA S'ACONSEGUEIX AMB L'ARRELAMENT PER A LA FORMACIÓ?

Una autorització de residència per a 1 any, que NO AUTORITZA A TREBALLAR, i que  podrà ser  prorrogada una única vegada  per un altre període de 12 mesos en els casos que la formació tingui una durada superior a 12 mesos o la seva durada excedeixi la vigència de la primera autorització concedida.REQUISITS PER OBTENIR UN PERMÍS DE RESIDÈNCIA PER ARRELAMENT PER FORMACIÓ

 1. No tenir Antecedents penals a Espanya i al seu país d'origen o país o països on hagi residit els darrers 5 anys.
 2. El requisit de compromís a realitzar una formació establert a l'article 124.4.b) podrà ser satisfet a través dels tipus de formació següents:
  • Compromís de fer bé una formació reglada per a l'ocupació, bé a obtenir un certificat de professionalitat.
  • Formació conduent a obtenir certificat d'aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l'exercici d'una ocupació específica.
  • Formació promoguda pel Sepe i orientada a l'exercici d'ocupacions incloses al catàleg d'ocupacions de difícil cobertura.
  • Formació permanent d'universitats. Comprometre's a l'ampliació o actualització de competències i habilitats formatives o professionals, així com d'altres ensenyaments propis de formació permanent.
  • Formació conduent a l'obtenció de micro credencials, basades en experiències d'aprenentatge de curta durada de tots els nivells educatius.

Les microcredencials, basades en l'enfocament europeu recomanat pel Consell de la UE el juny de 2022, hauran de tenir una acreditació que garanteixi de manera coherent entre els Estats membres la qualitat, la transparència, la comparabilitat transfronterera, el reconeixement i la portabilitat.

El sol·licitant haurà de detallar a la seva sol·licitud el tipus de formació que es compromet a realitzar. A aquests efectes, haurà de completar el formulari disponible a la Plataforma Mercurio, a la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial (https://sede.administracionespublicas.gob.es/mercurio/inicioMercurio.html), o, en el cas de realitzar la sol·licitud de forma presencial, aportant una declaració responsable, d'acord amb el model disponible a la pàgina web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions (https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/modelos-generales), i annexa a aquestes Instruccions.

 • Matriculació en un termini de 3 mesos des de la notificació de concessió de l'autorització de residència.

 

TIPUS DE FORMACIÓ:

La formació podrà tenir caràcter híbrid presencial i telemàtic en els termes i amb les condicions establertes a l'article 68 de la Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional, així com a l'article 14 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació a l'àmbit laboral, incloent l'aula virtual com a recurs en la modalitat presencial, i al Reial Decret 34/2008 pel que es regulen els certificats de professionalitat i en la Llei Orgànica 3/2022 del Sistema Universitari. 

La formació haurà de ser susceptible de completar-se en el període màxim que abasten els 12 mesos de sol·licitud de residència i la pròrroga única de 12 mesos addicionals.

El sol·licitant podrà sol·licitar la pròrroga en els casos que la durada de la formació excedeixi els 12 mesos de la sol·licitud inicial, i no hagi pogut finalitzar amb aprofitament aquests estudis durant la seva vigència. El sol·licitant també podrà sol·licitar la pròrroga única prevista a l'article 124.4. si, després d'acreditar haver estat matriculat i cursant els estudis esmentats, no aconsegueix superar amb aprofitament la formació compromesa, i acredita haver-se matriculat de nou en els mateixos estudis, amb l'objectiu de finalitzar-los adequadament.

El sol·licitant podrà modificar els estudis presentats a la sol·licitud inicial sense necessitat d'acreditar-ho sempre que els cursos pertanyin a la mateixa família professional. Quan el canvi implica formar-se en una altra família professional, el sol·licitant haurà d'acreditar necessàriament en el termini previst de tres mesos des de la resolució de concessió de l'autorització, la matrícula en una formació que compleixi els requisits previstos a l'article 124.4 i en aquestes instruccions.

L'Oficina d'Estrangeria podrà extingir l'autorització si la matriculació acreditada no compleix els requisits que preveu l'article 124.4 i aquestes Instruccions, o si no s'acredita en el termini de tres mesos des de la resolució de concessió de l'autorització.

 

DOCUMENTACIÓ

 • Imprès de sol·licitud  en  model oficial (EX-10)  per duplicat, degudament emplenat i signat per l'estranger.
 • Còpia completa del passaport, títol de viatge o cèdula d'inscripció amb vigència mínima de quatre mesos.
 • Documentació acreditativa de la permanència continuada a Espanya  durant un període mínim de dos anys. La documentació que s'aporti ha de contenir les dades d'identificació del sol·licitant, preferentment ha d'haver estat emesa i/o registrada per una administració pública espanyola. A títol d'exemple, es prendran en consideració documents relatius a l'empadronament, a una hospitalització, a una consulta mèdica a la sanitat pública, així com qualsevol documentació municipal, autonòmica o estatal que justifiqui la presència a Espanya.
 • Certificat d'antecedents penals  expedit per les autoritats del país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys anteriors a l'entrada a Espanya.
 • Compromís de realització de la formació, reflectit al  model oficial de sol·licitud o en manifestació per escrit.

El sol·licitant, en un termini de 3 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l'autorització, haurà d'aportar acreditació de la matriculació. En els casos en què la matriculació estigui supeditada a períodes concrets de matriculació, haurà de trametre a l'Oficina d'Estrangeria prova de la matrícula en un període màxim de 3 mesos des de la finalització del termini esmentat.

 

COM SOL·LICITAR EL TIE PER ARRELAMENT PER A LA FORMACIÓ?

 • En el termini d'un mes des de la notificació de la concessió de l'autorització de residència per ARRELAMENT PER FORMACIÓ, l'estranger  haurà de sol·licitar personalment la Targeta d'Identitat d'Estranger, a l'Oficina d'Estrangeria o Comissaria de Policia de la província on s'hagi tramitat l'autorització.  Informació de l'adreça, els telèfons i els horaris d'atenció al públic.
 • El sol·licitant exhibirà en el moment del tràmit d'empremta el passaport  o títol de viatge o cèdula d'inscripció per acreditar la seva identitat  i aportarà:
  • Sol·licitud de targeta d'identitat d'Estranger, en  model oficial (EX–17)
  • Justificant de l'abonament de la taxa  de la targeta.
  • Tres fotografies recents en color, en fons blanc, mida carnet.

 

AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL

Una vegada se superi la formació i durant la vigència de l'autorització de residència, es podrà sol·licitar autorització de residència i treball.

Requisits: 

 1. Contracte de treball relacionat amb la formació rebuda, i que garanteixi SMI o Conveni col·lectiu en còmput global anual. El contracte que es presenti a aquests efectes haurà d'estar relacionat amb la família professional de la formació rebuda i acreditada a l'arrelament.
 2. Prova de superar la formació prevista a la sol·licitud de residència.

L'autorització serà per 2 anys i habilitarà a treballar, prèvia alta a la seguretat social. 

 

SOL·LICITAR EL TIE PER A AUTORITZACIÓ PER TREBALLAR

 • En el termini d'un mes des de la notificació de la concessió de l'autorització de residència i treball, l'estranger  haurà de sol·licitar personalment la Targeta d'Identitat d'Estranger a l'Oficina d'Estrangeria o Comissaria de Policia de la província on s'hagi tramitat l'autorització .  Adreça, telèfons i horaris d´atenció al públic
 • El sol·licitant exhibirà en el moment del tràmit d'empremta el passaport o títol de viatge o cèdula d'inscripció per acreditar la seva identitat  i aportarà: 
  • Sol·licitud de targeta d'identitat d'estranger, en model oficial (EX-17)
  • Justificant de l'abonament de la taxa  de la targeta.
  • Una fotografia recent en color, en fons blanc, mida carnet.
  • Justificant d'alta en seguretat social.

Un cop finalitzada la vigència de l'autorització de residència i treball prevista a l'article 124.4., es pot modificar aquesta circumstància excepcional a través de l'article 202, com la resta de circumstàncies excepcionals de l'article 124.

 

DENEGACIÓ DE L'ARRELAMENT PER A LA FORMACIÓ

Si, per contra, reps una resolució on et deneguen el teu arrelament per a la formació, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la seva notificació. També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.