Autorització de residència i treball en origen per compte d'altri

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre l' autorització de residència i treball per compte d'altri.

 

QUIN TIPUS AUTORITZACIÓ S'OBTÉ?

És una autorització de residència temporal i treball per compte d'altri que sol·licita un ocupador o empresari des de territori espanyol per a la contractació d'un treballador que no estigui ni resideixi a Espanya. Té la validesa d'un any renovable. 

 

REQUISITS NECESSARIS PER A LA SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE ALIÈ

 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 2. No trobar-se irregularment al territori espanyol.
 3. Mancar d'antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors de residència per delictes existents a l'ordenament espanyol.
 4. No tenir prohibida l'entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable a l'espai territorial de països amb què Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 5. No trobar-se, si escau, dins el termini de compromís de no retorn a Espanya que l'estranger hagi assumit en retornar voluntàriament al país d'origen.
 6. Abonar les taxes per tramitació de l'autorització de residència i la de treball per compte aliè.
 7. Que la situació nacional docupació permeti la contractació. Ho permet si:

  - L'ocupació que exercirà el treballador a l'empresa està inclosa al catàleg d'ocupacions de difícil cobertura que el Servicio Público de Empleo Estatal publica trimestralment.
  - L'Oficina d'Estrangeria competent considera que no s'ha pogut cobrir el lloc de treball segons el certificat que el Servicio Público de Empleo Estatal emet sobre la gestió de l'oferta d'ocupació.
  - L'autorització va dirigida a nacionals dels Estats amb què Espanya hagi subscrit acords internacionals (Xile i Perú).
  - Poden acreditar la concurrència d'un supòsit recollit a l'article 40 de la Llei orgànica 4/2000.

 8. Presentar un contracte signat per l'ocupador i el treballador que garanteixi al treballador una activitat continuada durant el període de vigència de l'autorització per residir i treballar. La data haurà d'estar condicionada al moment d'eficàcia de l'autorització de residència i de treball per compte d'altri.
 9. Les condicions fixades al contracte de treball s'hauran d'ajustar a les establertes per la normativa vigent. Si el contracte és a temps parcial, la retribució ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional per a jornada completa i en còmput anual.
 10. L'ocupador sol·licitant haurà d'estar inscrit en el règim del sistema de Seguretat Social i trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 11. L'ocupador haurà de comptar amb mitjans econòmics, materials o personals suficients per al seu projecte empresarial i per fer front a les obligacions assumides al contracte davant del treballador: 

  - Si l'ocupador és una persona física haurà d'acreditar, una vegada descomptat el pagament del salari convingut, el 100% de l'IPREM si no hi ha familiars a càrrec seu (600 euros mensuals aquest any 2023).
  - Si la unitat familiar inclou dos membres el 150%. Si la unitat familiar inclou més de dues persones, cal sumar a la quantitat anterior el 50 % de l'IPREM per cada membre addicional.

 12. Posseir la capacitació i, si escau, la qualificació professional legalment exigida per a l'exercici de la professió.

 

DOCUMENTACIÓ PER A L'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE ALIÈ

 1. Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-03) per duplicat, degudament emplenat i signat per l'empresa que contracta. A la comunitat autònoma de Catalunya és competent la Generalitat de Catalunya amb el model oficial (AUT01a).

Documentació referida al treballador:

 1. Còpia completa del passaport o títol de viatge en vigor.
 2. Còpia de la documentació que acrediti posseir la capacitació i, si escau, la qualificació professional legalment exigida per a l'exercici de la professió, si és el cas.

Si escau, document acreditatiu de la situació excepcional per no tenir en compte el catàleg d'ocupacions de difícil cobertura.

IMPORTANT: Els documents expedits fora del territori espanyol han d'estar legalitzats o postil·lats pel Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació de Madrid i traduïts mitjançant traductor jurat autoritzat.

Documentació referida a l'empresa, excepte servei domèstic:

 1. Documentació que identifiqui l'empresa que sol·licita l'autorització.

  - Si es tracta d'un empresari individual: còpia del NIF o NIE, o consentiment per comprovar les dades d'identitat a través del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència.
  - Si es tracta d'una persona jurídica (SA, SL, Cooperativa, etc):
   • Còpia del NIF de l'empresa i còpia de l'escriptura de constitució degudament inscrita al Registre corresponent.
   • Còpia del document públic que acrediti que el signant de la sol·licitud d'autorització ostenta la representació legal de l'empresa.
   • Còpia del NIF o NIE o consentiment per comprovar les dades d'identitat a través del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència del signant de la sol·licitud.
 1. Contracte de treball signat. Haureu de presentar original i còpia. La còpia serà segellada per l'Oficina d'Estrangeria i tornada per a la posterior presentació per l'estranger juntament amb la sol·licitud de visat de residència i treball.
 2. Documentació acreditativa de concórrer algun supòsit de no consideració de la situació nacional d'ocupació. 
 3. Acreditació que l'empresa pot garantir la solvència necessària, a través de: còpia de la declaració de l'IRPF, o de l'IVA, o de l'impost de societats o de l'informe de la vida laboral de l'empresa (VILE), referit als darrers tres anys. Així mateix, cal aportar una memòria descriptiva de l'ocupació a realitzar.

Documentació de l'ocupador si l'activitat és servei domèstic:

a) Còpia del NIF o NIE de l'ocupador o el consentiment per comprovar les dades d'identitat a través del sistema de verificació de dades d'identitat i residència.

b) Contracte de treball signat. Haureu de presentar original i còpia. La còpia serà segellada per l'Oficina d'Estrangeria i tornada per a la posterior presentació per l'estranger juntament amb la sol·licitud de visat de residència i treball.

c) Documentació acreditativa de no tenir en compte la situació nacional docupació.

d) Còpia de la darrera declaració de l'IRPF o certificació dels ingressos emesa per l'Administració Tributària o altra documentació que acrediti prou solvència per a la contractació.

e) Certificat d'empadronament de convivència.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT

Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: l'ocupador o l'empresari, personalment, o a través d'un subjecte legitimat que tingui atribuïda la representació legal empresarial.

Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província on es presten els serveis. Si l'empresa té centres de treball a més d'una província i més de 500 treballadors, a la Unidad de Grandes Empresas de la Dirección General de Inmigración. 

En el cas de concessió, el treballador disposa d'un mes des de la notificació a l'ocupador, per sol·licitar personalment el visat a la missió diplomàtica o oficina consular a la demarcació de la qual resideixi. A la sol·licitud de visat haureu d'acompanyar:

 1. Passaport ordinari o títol de viatge reconegut com a vàlid a Espanya amb una vigència mínima de quatre mesos.
 2. Certificat d'antecedents penals expedit per les autoritats del país d'origen o del país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys.
 3. Certificat mèdic.
 4. Còpia del contracte presentat i segellat per l'Oficina d'Estrangeria.
 5. Justificant d'haver abonat la taxa del visat.

Notificada, si escau, la concessió del visat, el treballador l'haurà de recollir personalment en el termini d'un mes des de la data de notificació. Si no s'efectua la recollida en el termini esmentat, s'entendrà que ha renunciat i es produirà l'arxiu de l'expedient.

El treballador haurà d'entrar a Espanya durant els tres mesos de vigència del visat, que habilita per a l'entrada i permanència a Espanya en situació d'estada fins que es produeixi la seva afiliació i alta al règim corresponent de Seguretat Social, dins del termini de tres mesos des de l'entrada.

En el termini d'un mes des que el treballador s'hagi donat d'alta a la Seguretat Social, heu de sol·licitar, personalment, la Targeta d'Identitat d'Estrangers a l'Oficina d'Estrangeria o la Comissaria de Policia de la província on s'hagi tramitat l'autorització. 

 

SOL·LICITAR EL TIE PER AUTORITZACIÓ DE TREBALL I RESIDÈNCIA INICIAL

En aquest punt el treballador estranger podrà sol·licitar la targeta física i per això necessitarà:

 • Sol·licitud de targeta d'identitat d'estranger, en model oficial (EX17)
 • Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta
 • Passaport en vigor
 • Resolució favorable de la residència i treball inicial
 • Alta a Seguretat social de l'empresa/empleador
 • 1 foto en color, en fons blanc, mida carnet.
 • Justificant de cita prèvia.

 

AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL INICIAL EN ORIGEN DENEGADA

Si, per contra, rep una resolució on es denega l'autorització, es podrà interposar un recurs de reposició per denegació en el termini d'un mes des de la seva notificació. També hi ha la possibilitat d'interposar una demanda contenciosa administrativa per via judicial en el termini de dos mesos des de la notificació.