Targeta de residència familiar comunitari de la Unió Europea

A continuació et detallem tot el que cal saber sobre la targeta de residència de familiar comunitari.

 

QUÈ ÉS LA TARGETA DE FAMILIAR COMUNITARI DE CIUTADÀ DE LA UE?

La Targeta de familiar comunitari és un permís de residència temporal que es podrà concedir a aquells ciutadans estrangers que es trobin a Espanya i acreditin ser familiars de ciutadà espanyol, de ciutadà d'un altre Estat membre de la Unió Europea, o d'un altre Estat parteix al Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, i es reuneixin amb ell o l'acompanyin, i residiran a Espanya per un període superior a tres mesos.

 

QUIN TIPUS DE PERMÍS DE RESIDÈNCIA S'ACONSEGUEIX AMB LA TARGETA DE FAMILIAR DE CIUTADÀ DE LA UE?

Es tracta d'una autorització de residència i treball amb una durada de 5 anys com a norma general, habilita a treballar tant per compte aliè com per compte propi, encara que amb certes limitacions en els casos d'ascendents o fills de més de 21 anys, és a dir, en aquells familiars a càrrec. 

 

QUINS FAMILIARS PODEN SOL·LICITAR LA TARGETA DE RESIDÈNCIA FAMILIAR COMUNITARI?

 1. Cònjuge, sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat de l'enllaç matrimonial o divorci.
 2. La parella inscrita en un registre públic  establert en un Estat membre de la Unió, o en un Estat parteix a l'Espai Econòmic Europeu  i sempre que no s'hagi cancel·lat la inscripció, cosa que haurà de ser suficientment acreditada.  Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideraran, en tot cas, incompatibles entre si.
 3. Fill del ciutadà de la Unió o del seu cònjuge o parella registrada menor de 21 anys o més gran de 21 anys a càrrec sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci, o s'hagi cancel·lat la inscripció registral de la parella,  menor de vint-i-un anys o major d'aquesta edat que visqui a càrrec seu, o sigui incapaç.
 4. Ascendent directe del ciutadà de la Unió o de l'Espai Econòmic Europeu o del seu cònjuge  o parella registrada major de 65 anys o menor de 65 anys que visqui a càrrec seu, sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, o divorci, o s'ha cancel·lat la inscripció registral de la parella.
 5. Qualsevol membre de la família que al país de procedència estiguin a càrrec o visquin amb el ciutadà de la Unió 
 6. Família extensa. Des del 2015 és possible tramitar targetes comunitàries per a familiars una mica més llunyans, com ara germans, avis o parelles entre les quals no hi ha una unió formal. 

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL I REQUISITS PER OBTENIR LA TARGETA COMUNITÀRIA

 1. Imprès de sol·licitud model oficial EX19, per duplicat, degudament emplenat i signat pel familiar del ciutadà de la Unió i la persona estrangera.
 2. Còpia completa del passaport, títol de viatge o cèdula d'inscripció en vigor del familiar, amb una vigència mínima de quatre mesos.
 3. Documentació acreditativa de l'existència de vincle familiar amb el ciutadà de la Unió o de l'Espai Econòmic Europeu (certificat de matrimoni o del registre de parelles, certificat de naixement o altres documents).
 4. DNI del ciutadà espanyol o certificat de registre del ciutadà de la Unió i targeta d'identitat o passaport comunitari a qui acompanyen o amb què es reuniran.
 5. Mitjans de vida de què disposa el ciutadà espanyol o el ciutadà comunitari (contracte i nòmines, alta d'autònoms i darrers rebuts, certificat bancari i assegurança de salut privada amb cobertura completa en territori espanyol…). 
 6. Document acreditatiu de la convivència al moment de presentar la sol·licitud.
 7. Si no s'exerceix activitat laboral a Espanya, disposar d'assegurança de malaltia privada o pública que proporcioni una cobertura a Espanya durant el període de residència equivalent a la proporcionada pel Sistema Nacional de Salut

IMPORTANT: Els documents expedits fora del territori espanyol han d'estar legalitzats o postil·lats i traduïts mitjançant traductor jurat autoritzat pel Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.

 

SOL·LICITAR EL TIE PER TARGETA COMUNITÀRIA

Si la targeta comunitària ha estat concedida, el següent pas serà sol·licitar la targeta física. Per això necessitaràs:

 • Sol·licitud de targeta d'identitat d'estranger, en model oficial (EX17)  
 • Justificant de l'abonament de la taxa de la targeta. 
 • Resolució favorable de la Targeta Comunitària.
 • 1 foto en color, en fons blanc, mida carnet.
 • Justificant de la cita prèvia

 

TARGETA COMUNITÀRIA DENEGADA

Si t'ha arribat una resolució de denegació de la targeta, podràs interposar dos recursos:

 • Recurs de reposició en el termini d'un mes des de la notificació de la denegació de la targeta comunitària.
 • Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la denegació de la targeta comunitària.