Nacionalitat per residència: regulació de proves per complir amb el requisit d'integració

10/08/2015

La Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil, que va ser publicada al BOE el passat 14 de juliol de 2015, i que té prevista la seva entrada en vigor el proper 15 octubre 2015; contempla de forma nova la regulació d’un procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència mitjançant la realització de dues proves per complir amb el requisit de “suficient” grau d’integració contemplat a l’article 22.4 del Codi Civil.

L’Esmentat text legal estableix que el suficient grau d’integració en la societat espanyola, que tants maldecaps està donant i un dels motius de denegació de la nacionalitat espanyola més estès, es demostrarà mitjançant la superació de dues proves:

La primera, consistirà en la demostració d’un coneixement suficient de l’idioma espanyol, que haurà de ser equivalent al nivell A2 o superior. Lògicament, no es veuran obligats a sotmetre a aquesta prova els nacionals de països en què l’espanyol sigui llengua oficial, és a dir, per a la majoria de països de Llatinoamèrica.

La segona prova, consistirà en un examen en què el ciutadà estranger sol•licitant de la nacionalitat espanyola haurà de demostrar el seu coneixement sobre la Constitució espanyola, així com la realitat social i cultural d’Espanya.

La referida disposició no contempla com seran aquestes proves, si seran escrites o orals, o si seran tipus test on a desenvolupar.

La nostra primera impressió és positiva sempre que aquestes proves es duguin a terme amb el rigor i la serietat que s’empra en altres països com Alemanya, on a l’estranger que decideix sol•licitar la nacionalitat se li faciliten els mitjans d’estudi necessaris per a l’aprovació d’aquestes proves, havent de ser un examen assequible per a tots els nivells intel•lectuals i no caure en l’absurd de convertir-se en una prova només superable per persones altament instruïdes i amb una capacitat intel•lectual superior a la mitjana.

Adjuntem l’enllaç amb l’anunci de la futura regulació de les referides proves d’integració a l’efecte d’obtenir la nacionalitat espanyola: http://ccse.cervantes.es/informacion.htm